ОБЯВА ОПАК

 

РЗИ – Пловдив изпълнява проект "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд , по Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Във връзка с изпълнението му, бе проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд. За изпълнител с Решение № 8 от 29.08.2012г. на Директора на РЗИ – Пловдив е избрана фирма „БАНКСОФТ” ООД – Пловдив.

Очакваните резултати от разработването, внедряването, актуализира-нето на интернет страницата на РЗИ-Пловдив и привеждането и в съответствие с визията и идентичността на държавната администрация и интегрирането към средата за електронни разплащания са:

- Интегрирана интернет базирана софтуерна система;

- Интернет портал на РЗИ-Пловдив – част от системата и основен инструмент за двупосочна комуникация между администрацията и бизнеса;

 - Електронно реализиране на цялостни услуги, включително доставка  и разплащане;

- Качествени и достъпни административни услуги;

- Съкращаване на разходите и повишаване ефективността на административното управление;

-  Подобрен бизнес климат и създаване на антикорупционна среда;

-  Подобрена комуникация между администрацията, гражданите и бизнеса.

ОКТОМВРИ  2012г.