Обява във връзка с изградената Система за Управление

 

Р З И

П л о в д и в

МИНИСТЕРСТВО    НА    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОРГАН   ЗА   КОНТРОЛ    вид  А  - Пловдив

 

ул. “Перущица” 1      факс  032/643 438     e-mail: rzipd@plov.net

Акредитиран съгласно БДС EN 17020:2005

Сертификат за акредитация БСА рег.№ 229-ОКА/18.11.2010г. валиден до 30.11.2014г.

Издеден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС  ENISO/IEC17020: 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с изпълнение на плана, на акредитирания, с БАС раг.№ 229ОКА, Орган за контрол от вид „А“ при РЗИ-ПЛОВДИВ, за преход от БДС ЕNISO/IEC17020 версия 2005 към версия 2012  и  привеждане в съответствие с   т.т. 7.5 и 7.6 от БДС ЕNISO/IEC17020:2012, на  изградената Система за Управление.  В по-долу прикрепените файлове, Ви  посочваме, реда за подаване, оценка на основателността на подадената молба, жалба или възражение, решението за предприемане на действия по разглеждане, извършване на проверки, вземане на решение, предприемане на превантивни и корегиращи действия и уведомяване на подателя за взетото решение по подадената молба, жалба или възражение.

Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: