МАЛАРИЯТА

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438     e-mail: rzipd@plov.net

 

Изх. № 03-262-1/15.05.2019 г.

 

ДО ИЗП. ДИРЕКТОР НА УМБАЛ

................................................................................

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ, СМДЛ

.....................................................................................

ДО ОПЛ

....................................................................................

 

 

  След ликвидацията на маларията през  1965 г. , в нашата страна се регистрират само внесени случаи на това заболяване. Засилващият се поток от туристи, чуждестранни студенти и мигранти към България, повечето от които от страни с разпространена малария, създава риск от въстановяване на местната трансмисия. През 2018 г. са регистрирани 8 случая на малария, от които 3 при български граждани и 5 при чужденци, от които 2 бежанци и 1 студент. Причинителят на тропическа малария P.falciparum е доказан при 4 от заболелите, при трима - P.vivax и при един - P.ovale.

         Предвид гореизложеното  е необходимо стриктното прилагане на съществуващите нормативни актове по отношение на маларията и другите тропически паразитози ( Наредба № 17/30.07.2008 г.за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитози,Наредба  № 21/18.07.2005 г.,    за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести).

      Най-важните противоепидемични мерки се свеждат до :

 1. Да се повиши клинико- епидемиологичната насоченост на медицинските  специалисти към маларията чрез снемане на изчерпателна епидемиологична анамнеза за пребиваване в страни с разпространена малария при всеки пациент с неясно фебрилно състояние, независимо от диагнозата.
  1.  Да се насочат към химиопрофилактика съгласно актуализираните препоръки на Световната Здравна Организация, всички лица съобщили, че заминават в страни с разпространена малария.
  2. Общопрактикуващите лекари да осигурят своевременно изследване на  лицата, съобщили че са пристигнали от маларийни райони за недопускане на местно разпространение на тази паразитоза.
  3. Медицинските специалисти, открили болни от малария или съмнителни случаи за малария, веднага да съобщат по телефона и да изпратят бързо известие в РЗИ- Пловдив, Дирекция “НЗБ”, Отдел “МИ”-Паразитология.
  4. Заболелите от малария лица да се хоспитализират незабавно в Инфекциозна клиника към УМБАЛ “Свети Георги”, която е оторизирана за прием и лечение на маларийно болни.
  5. Да се засили клиничната насоченост и за други внасяни тропически паразитози (Висцерална лайшманиоза, Амебиаза) към болни с неясни температурни състояния, стомашно чревни оплаквания и анемия, неподдаващи се на обичайната терапия с антибиотици и химиотерапевтици.                                                                                                               

                                                                                                                                  

 

  С уважение,                                                   

 Д-Р  ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА

Директор на Регионална Здравна Инспекция- Пловдив