КОНКУРС За длъжността ”Главен експерт” в Отдел Лабораторни изследвания, Дирекция "Обществено здраве".

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД01-250/01.03.2021  г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността”Главен експерт” вОтдел Лабораторни изследвания, Дирекция "Обществено здраве".

 

Щатни бройки, за които е обявен конкурс: 1

 

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Минимална образователна степен: Бакалавър
  • Професионален опит: 2 години
  • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши

 

Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 

няма

 

 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

  1. професионална област: химия, химия и физика, химичен анализ и контрол, химична технология

 

Начин за провеждане на конкурса:

  • Тест
  • Интервю

 

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

  • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома
  • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 12.03.2021 17:00ч.в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"на адрес: Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица №1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://rzipd.com/, както и на на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1.

Лице за контакт:

Петя  Балева, телефон: 0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.