КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ

Регионална здравна инспекция - Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ„Старши инспектор“

 

в Отдел Противо-епидемичен контрол, с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование:  Бакалавър;
 • професионален опит – 1 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

   няма

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Специалност: здравен инспектор, инспектор по обществено здраве, управление на здравните грижи,опазване и контрол на общественото здраве
 • Да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването
 • Да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

 

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в       конкурса:

 • Заявление по чл. 17
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
 • Копие от диплома
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността

 

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 26.03.2020, в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес Пловдив ул Перущица 1.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://riokozpd.com/, кактои на информационно табло.

 

8. Описание на длъжността: Планира, организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности на определената със заповед на директора територия; Координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и др. организации  по отношение на профилактиката и борбата със заразните болести (при необходимост); Следи и анализира епидемичната обстановка, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичната ситуация (ежедневно); Осъществява държавен здравен контрол в лечебните заведения за извънболнична помощ по реда на чл.19 от ЗЗ (планово).

 

9.Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  610 лв.