КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ПБПЗ И ЗТЕ“, ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ",

Регионална здравна инспекция - Пловдив

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД01-40/13.01.2021 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР

 

В Отдел „ПБПЗ и ЗТЕ“, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършване на  здравно-технически анализ по специалността  при провеждане на здравна експертиза на постъпилите в  РЗИ инвестиционни проекти за нови и реконструиращи се обекти и ПУП-ПРЗ по искане на възложителя. Изготвяне на  писмено становище  за съответствието на  представената ПСД с нормативните здравни изисквания. Изготвяне на  писмени становища по постъпила документация от РИОСВ и от инвеститори, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.Извършване на  проверки по време на строителството за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно одобрените проектни разработки на обекти с обществено предназначение и обекти, които ще произвеждат стоки със значение за здравето на човека, след получаване на Уведомление за заверена заповедна книга.Участие  в  Държавна приемателна комисия /ДПК/ за обекти от първа до трета категория.

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
  • Професионален опит – 0 години
  • Минимален рангза заемане на длъжността: V младши
 2. Специфични изисквания, предвиденив нормативните актове за заемане на длъжността: НЯМА
 3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
  • Професионална област: медицински колеж – специалност здравен инспектор/инспектор обществено здраве; хранителни технологии – специалност инженер-технолог, строителство на сгради и съоръжения – строителен инженер
 4. Минимален размер на основната заплата:650

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
  • Тест
  • Интервю
 2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 25.01.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://rzipd.com, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1.

 

Лице за контакт:

Петя  Балева, телефон:0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.