КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ Радиационен контрол, ДИРЕКЦИЯ ОЗ

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Главен инспектор“

 

в Отдел Радиационен контрол, с месторабота в гр.Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

 

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование:  Бакалавър;
 • професионален опит – 2 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.

 

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

         няма

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" в професионална област медицина
 • да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

 

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в       конкурса:

 • Копие от диплома
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Заявление по чл. 17
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

 

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 29.03.2020, в сградата на Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", на адрес ул Перущица 1.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://riokozpd.com/, кактои на информационните табла  в сградата на РЗИ.

 

8. Описание на длъжността: Извършване на предварителен , систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение с източници на йонизиращи лъчения.Пряко участие  при провеждането на задължително медицинско наблюдение на лицата, работещи с ИЙЛ..

 

9.Минимален размер на основната заплата,определена за длъжността -  610лв.