КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ Противо-епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести"

Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-64/18.01.2021 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

 

В Отдел Противо-епидемичен контрол, Дирекция "Надзор на заразните болести", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Анализ наепидемичната обстановка, планиранеи предприемане на мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичната ситуация (ежедневно). Осъществяване наметодично ръководство върху цялостния процес на изпълнение на Националния имунизационен календар. Организиране нацелия комплекс от противоепидемични дейности при възникване на епидемични взривове и епидемии, като отговаря за своевременното им съобщаване в МЗ.

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
  • Минимална образователна степен: Бакалавър
  • Професионален опит – 2 години
  • Минимален рангза заемане на длъжността: IV младши
 2. Специфични изисквания, предвиденив нормативните актове за заемане на длъжността: НЯМА
 3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
  • Професионална област – медицина/лекар/
 4. Минимален размер на основната заплата:650

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
  • Тест
  • Интервю
 2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
  • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
  • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
  • Копие от диплома
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

 

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС,могат да се изтеглят от интернет страницата на: Регионална здравна инспекция - Пловдив

 

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 29.01.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

 

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: http://rzipd.com/, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ-Пловдив, находяща се на адрес: Пловдив, ул. “Перущица” № 1.

Лице за контакт: Петя  Балева, телефон:0884546220, електронна поща: hr@rzipd.com.