Изисквания за представяне на седмичните разписания

1.    Директора на учебното заведение /или упълномощено от него лице/ представя съобразно предложения график в деловодството на РЗИ – Пловдив утвърденото от него седмично разписание /съдържащо дата на утвърждаване / в три екземпляра .

2.    Подава заявление за оценка с входящ номер, който се предоставя от деловодството на РЗИ, съдържащо /име на училището, точен адрес, брой паралелки и брой ученици в съответното училище/.

3.     Подаването и получаването на седмичните учебни разписания в РЗИ става от директора на учебното заведение или от упълномощено от него лице, носещо документ /който се внася заедно със заявлението/. Получаването става от същото лице.

4.    Представеното седмично разписание е необходимо да съдържа освен на титулна и на всяка отделна страница – име на училището, печат и подпис на директора.

5.    Учебните предмети в седмичното разписание се посочат с пълното им наименование, без кодове и без имена на учителите.

6.    РЗИ в срок до 15 дни от представянето на седмичното разписание извършва оценка и изготвя протокол за оценка /по образец, съгласно приложението към Наредбата №10/19.06.2014г./в 3 екземпляра. Първият се предоставя на директора на училището, вторият в РИО на МОН, а третият се съхранява в РЗИ.

7.    При получаване на отговор отРЗИ, че програмата не отговаря на изискванията на Наредба №10/19.06.2014г., директорите на учебните заведения са длъжни в5 дневен срок да внесат в деловодството на РЗИ, промененото и утвърдено седмичноразписание за повторна оценка.

8.     РЗИ изготвя протокол за оценка на коригираното седмично учебно разписание.

Протоколът и завереното вече коригирано седмично разписание /с печат на РЗИ и подпис на оценяващото длъжностно лице/ се предоставят на директора на съответното училище. -  чл. 11, ал. 4.