Извънредна имунизационна кампания с ваксина срещу морбили, паротит и рубеола в Пловдивска област

Към 30.08.2019г.в страната са регистрирани 1154 случая на морбили. Засегнати са 14 области , като за Пловдивска област до момента са регистрирани 3 случая. По възрастови групи случаите се разпределят както следва: 0г.-170 сл.; 1-4г. -366сл.; 5-9г.-350сл.; 10-14г.-61сл.; 15-19г.-25сл.;20-24г- 31сл.;25-29г.-45сл.;30-34г.-21сл.;35-39г-29сл.; над 40г.-56сл.

Въз основа на извършените анализи на заболяемостта от морбили през 2019г. в България и  Заповед на МЗ  № РД-01-257/05.09.2019г е разпоредена извънредна имунизационна кампания със срок на провеждане- 05.09-05.10.2019г. за всички лица, навършили 13 месеца до 8 годишна възраст от уязвими групи и/или със затруднен достъп до здравни услуги.

Децата на възраст от 13 месеца до 8 години, отговарящи на критериите за извънредна имунизация съгласно Заповед № РД-01-257/05.09.2019г, които са имунизирани до 30 дни преди имунизационната  кампания с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, не се обхващат с извънредна имунизация. Същите не се включват в броя на населението, подлежащо за имунизация.

Не се имунизират и децата от посочения възрастов диапазон, в случай на преболедуване от морбили през настоящата година.

Неболедувалите и неимунизирани срещу морбили контактни лица се имунизират в най-кратки срокове /по възможност до 72 часа от контакта/ и се поставят под медицинско наблюдение за срок от 17 дни от датата на имунизацията.

При регистриране на нежелана постваксинална реакция , същата се съобщава по реда на чл.14 от Наредба 15 за имунизациите в РБългария.

Отчитането на проведените в хода на кампанията имунизации се отразява в код 47 на Приложение 7 към Наредба 15 за имунизациите в РБългария.

По отношение  отчетността и заплащането на проведените извънредни имунизации ви уведомяваме, че следва да получите информация по компетентност от РЗОК.

Напомняме, че разпоредената на от Министъра на здравеопазването имунизация срещу морбили е приоритетна задача.