УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ

     Предвид епидемичната обстановка по отношение на ГРИП и ОРЗ, РЗИ Пловдив предлага на Регионално управление на образованието гр. Пловдив да бъде удължен с два дни срока, считано от 06.02.2020 г., срока на грипната ваканция в гр. Пловдив и областта.

     Въведените до момента ограничителни мерки продължават.

пllpe4era4 eilIrAeMHr{Ha o6cranosxa rro orHo[reHlre ua fPHII ra OP3, P3H flnon4an
npeAJlara Ha PeruosaJlHo y[paBJreHHe Ha o6pasonaHuero rp.[IIoBAHB ga 6r,ge yA'b,r]KeH c ABa
[Hvt, cr.vrauo or 06.02.2020 r. cpoxa Ha rpunHara BaKaHr.lHs e rp.[Ilon4Hs r,r o6racrra.
B:rne4euare Ao MoMeHTa orpaHHqHTerH:a MepKH npoA'b.[xaBar.