Трихинелоза

     

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438     e-mail: rzipd@plov.net

 

Изх6958 /31.10.2016 г.

 

        ДО ИЗП. ДИРЕКТОР НА УМБАЛ

       ........................................................................................

      ДО УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ, МДЛ

       ............................................................................................

      ДО ОПЛ

      .............................................................................................

 

 Трихинелозата продължава да е една от значимите хелминтозоонози в Република България. Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на заболелите лица е различен и трудно може да се прогнозира.

От началото на 2016 г. в страната са регистрирани 4 епидемични взрива с общ брой заболели- 30 лица,

възникнали главно в резулатат на продажба и консумация на свинско месо и месни продукти от       нерегламентирани източници.

            Във връзка с гореизложеното е необходимо провеждането на дейностите по надзор на заболяването през   настъпващия есенно- зимен сезон да се извършва стриктно съгласно действащата нормативна уредба, което     включва:

1. Извършване на епидемиологично проучване на всяко лице с диагностицирана трихинелоза (клинична или безсимптомна форма ).

2. Регистрация и класификация на проучените случаи в съответствие с Наредба № 21 от 2005 г. за реда, съобщаване и отчет на заразните болести.

Напомняме Ви  за по- важните  противоепидемични мерки :

        1.Повишаване на клинико-епидемиологичната насоченост на общопрактикуващите лекари и    специалистите от лечебните заведения за извънболнична помощ и медикодиагностичните лаборатории по отношение на заболяването трихинелоза  при пациенти с фебрилитет, миалгия, оточност по клепачите и лицето, алергични симптоми, еозинофилия,с цел своевременно откриване на първичните сигнални случаи, диагностициране и лабораторно потвърждаване на диагнозата.

За целта е необходимо да се проведат колегиуми по места за запознаване с клиничните особености на заболяването и стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

       2. Медицинските специалисти, открили болни от трихинелоза веднага съобщават по телефона  и

изпращат “Бързо известие” до РЗИ- Пловдив,  Дирекция “НЗБ” отдел “МИ”- звено “Паразитология”

( Наредба № 21/ 2005 г.) .

3. На консумиралите лица се извършват  серологични изследвания с РПХА или ЕЛИЗА, ПКК  еозинофилия, ЕКГ.                    

      4. С цел изясняване на диагнозата се изпращат в РЗИ, отдел “МИ”- Паразитология проби от консумираното съмнително месо и месни продукти , за да се направи санитарно-паразитологично изследване.

  5. Заболелите от трихинелоза лица се хоспитализират в клиниката по “Инфекциозни болести “ към УМБАЛ “Свети Георги”.

       6.Лечебно-диагностичната дейност се извършва от паразитолозите към отделението по “Клинична паразитология” към УМБАЛ “Свети Георги”.                                                            

                                                                       

     С уважение,                                                                                           

     Д-р ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА                                                                               

    Директор на Регионална Здравна Инспекция-Пловдив