ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

            Всички служители на РЗИ – Пловдив, чиято работата е свързана с таксите събирани от органите на държавния здравен контрол, таксите по ЗЛПХМ, таксите по ЗЛЗ да спазват:

 

І. Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето, Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., последноизм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г.

 

Такси за издаване на разрешения

Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметичен продукт се събира такса 125 лв.

Чл. 4. За издаване на разрешение за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна се събира такса 149 лв.

Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.

Чл. 6. За издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната се събира такса 13 лв.

Раздел II.
Такси за издаване на сертификати

Чл.7.За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт/артикул/по 63 лв.

Чл. 8. За издаване на сертификат за минерална вода се събира такса 63 лв.

Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

Такси за издаване на удостоверения

Чл. 11.За издаване на удостоверение за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса 100 лв.

Чл. 12. За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 367 лв., а за пререгистрация - 227 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения се събира такса 1125 лв.

Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.

Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.

Чл. 17. За издаване на удостоверение за съответствието във връзка с регистриране на географско указание за бутилирана натурална минерална вода се събира такса 63 лв.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на удостоверение за регистрация и вписване в регионалния регистър на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира такса в размер 30 лв.

 

Такси за издаване на заключения

Чл. 18. За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса, както следва:

1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;

2. при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.

Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.

Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.

Чл. 21. За издаване на хигиенно заключение за дрогерия се събира такса 63 лв.

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер 123 лв.

 

Такси за издаване на становища

Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.

Чл. 23. За издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект се събира такса 65 лв.

Чл. 24. За издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове се събира такса 55 лв.

Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв.;

2. при втора степен на сложност - 130 лв.;

3. при трета степен на сложност - 110 лв.

Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 100 лв.;

2. при втора степен на сложност - 80 лв.;

3. при трета степен на сложност - 60 лв.

Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:

1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;

2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;

3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.

Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.

Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

 

 Такси за извършване на лабораторни анализи и дейности

Чл. 29г.За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, регионалните здравни инспекции събират такси съгласно приложение № 4.

Чл. 29д. (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.

(2) При извършване на лабораторна дейност не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия.

 

Други такси

Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.

Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.

 

Приложение № 4 към чл. 29г

Такси, събирани от регионалните здравни инспекции за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

Код

Дейност

Такса (в лв.)

1

2

3

01

Лабораторни изследвания, измервания и

 

 

експертизи

 

01.01

Въздух

 

01.01.01

Азотен диоксид в атмосферен въздух

9,00

01.01.02

Амоняк в атмосферен въздух (с натриев

7,00

 

салицилат)

 

01.01.03

Общ суспендиран прах в атмосферен въздух

30,00

01.01.04

Серен диоксид в атмосферен въздух

9,00

01.01.05

Сероводород в атмосферен въздух

9,00

01.01.06

Фенол в атмосферен въздух

8,00

01.01.07

Формалдехид в атмосферен въздух

12,00

01.01.08

Хлор в атмосферен въздух

10,00

01.01.09

Определяне на фини прахови частици РМ10 и

55,00

 

РМ2.5 в атмосферен въздух

 

01.01.10

Спектрофотометрично определяне съдържанието

31,00

 

на хлор в атмосферен въздух

 

01.01.11

Спектрофотометрично определяне съдържанието

33,00

 

на хлороводород в атмосферен въздух

 

01.01.12

Разработване на проба за тежки метали във

8,00

 

въздух

 

01.01.13

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

2,00

01.01.14

Въздух в затворени помещения - общ брой

3,00

 

микроорганизми

 

01.01.15

Въздух в затворени помещения - брой на

4,00

 

санитарнопоказателните микроорганизми

 

01.01.16

Въздух в затворени помещения - брой на

25,00

 

патогенните стафилоки

 

01.02

Води за питейно-битови цели, води за къпане,

 

 

минерални води от източника, бутилирани

 

 

натурални минерални, изворни и трапезни води,

 

 

води от плувни басейни, природни води и отпадни

 

 

води

 

01.02.01

Активна реакция (рН на води)

3,00

01.02.02

Определяне на алуминий във води

14,00

01.02.03

Амониеви йони с реактив на Неслер на води

3,00

01.02.04

Амониеви йони по индофенолов метод на води

4,00

01.02.05

Определяне на арсен във води

7,00

01.02.06

Определяне съдържанието на бензен и някои

18,00

 

негови производни във води чрез газова

 

 

хроматография

 

01.02.07

HPLC метод за определяне съдържанието на

89,00

 

бензапирен във води

 

01.02.08

Определяне на бор във води

8,00

01.02.09

Вкус и мирис на води

3,00

01.02.10

Определяне на леснолетливи халогенирани

19,00

 

въглеводороди във води чрез газова

 

 

хроматография: 1,2-дихлоретан и трихлоретен

 

01.02.11

Електропроводимост на води

10,00

01.02.12

Определяне на желязо във води

2,00

01.02.13

Определяне на кадмий във води

2,00

01.02.14

Определяне на калций във води

3,00

01.02.15

Определяне на магнезий във води

2,00

01.02.16

Определяне на манган във води

2,00

01.02.17

Определяне на мед във води

2,00

01.02.18

Мътност на води

3,00

01.02.19

Определяне на натрий във води

7,00

01.02.20

Определяне на никел във води

4,00

01.02.21

Определяне на нитрати във води

4,00

01.02.22

Определяне на нитрити във води

4,00

01.02.23

Обща твърдост

4,00

01.02.24

Определяне на олово във води

2,00

01.02.25

Остатъчен хлор във води

3,00

01.02.26

Перманганатна окисляемост

3,00

01.02.27

Съдържание на органохлорни пестициди в

48,00

 

питейни води

 

01.02.28

Качество на водата. Определяне на

33,00

 

органофосфорни съединения чрез екстракция с

 

 

дихлорметан и газхроматографски анализ

 

01.02.29

Определяне съдържанието на полициклични

60,00

 

ароматни въглеводороди във води с HPLC метод

 

01.02.30

Определяне на селен във води

7,00

01.02.31

Определяне на сулфати във води

4,00

01.02.32

Определяне на леснолетливи халогенирани

19,00

 

въглеводороди във води чрез газова

 

 

хроматография: тетрахлоретен

 

01.02.33

Определяне на трихалометани във води

16,00

01.02.34

Определяне на флуориди във води

10,00

01.02.35

Определяне на фосфати във води

4,00

01.02.36

Определяне на хлориди във води

5,00

01.02.37

Определяне на общ хром във води

3,00

01.02.38

Цвят на води

7,00

01.02.39

Определяне на цианиди във води

11,00

01.02.40

Определяне на цинк във води

2,00

01.02.41

Определяне на азот (по Келдал) във води

19,00

01.02.42

Общо количество окисляеми от йода серни

12,00

 

съединения в минерални води

 

01.02.43

Съдържание на озон в бутилирани води

6,00

01.02.44

Определяне съдържанието на неразтворени

13,00

 

вещества във води

 

01.02.45

Съдържание на ПАВ, реагиращи с метиленово

43,00

 

синьо

 

01.02.46

Определяне на прозрачност на води

14,00

01.02.47

Разтворен кислород във води

4,00

01.02.48

Свободен въглероден диоксид в минерални води

5,00

01.02.49

Сух остатък във води

3,00

01.02.50

Температура на води

2,00

01.02.51

Фенолен индекс

85,00

01.02.52

Химичен анализ на морска вода - екстрахируеми

14,00

 

вещества по МЗ-76

 

01.02.53

Разработване на проба за определяне на тежки

3,00

 

метали във води

 

01.02.54

Определяне на елементен състав във води чрез

101,00

 

ICP/MS

 

01.02.55

Качество на водата - определяне съдържанието на

17,00

 

живак

 

01.02.56

Качество на водата - определяне на разтворени

22,00

 

бромати

 

01.02.57

Качество на водата - определяне на разтворими

25,00

 

аниони - хлориди, флуориди, нитрати, нитрити,

 

 

фосфати и сулфати

 

01.02.58

Фотометрично определяне на сулфати във води -

6,00

 

експресен метод - тест 14791

 

01.02.59

Фотометрично определяне на сулфати във води -

6,00

 

експресен метод - тест 14548

 

01.02.60

Фотометрично определяне на хром във води -

3,00

 

експресен метод

 

01.02.61

Фотометрично определяне на цинк във води -

10,00

 

експресен метод

 

01.02.62

Фотометрично определяне на флуориди във води

4,00

 

- експресен метод

 

01.02.63

Фотометрично определяне на амоняк във води -

3,00

 

експресен метод

 

01.02.64

Фотометрично определяне на желязо във води -

3,00

 

експресен метод

 

01.02.65

Фотометрично определяне на кадмий във води -

6,00

 

експресен метод

 

01.02.66

Фотометрично определяне на мед във води -

4,00

 

експресен метод - тест 14767

 

01.02.67

Фотометрично определяне на мед във води -

8,00

 

експресен метод - тест 14553

 

01.02.68

Фотометрично определяне на нитрати във води -

5,00

 

експресен метод

 

01.02.69

Фотометрично определяне на олово във води -

6,00

 

експресен метод

 

01.02.70

Приготвяне на 100 мл 1-% разтвор на О-толуидин

4,00

 

за определяне съдържанието на остатъчен хлор

 

 

във води

 

01.02.71

Колититър и E. coli в питейни води

26,00

01.02.72

Колититър и E. coli в бутилирани води

11,00

01.02.73

Псевдомонас аеругиноза в бутилирани води с

21,00

 

мембранна филтрация

 

01.02.74

Качество на водата - Clostridium perfringens

21,00

01.02.75

Качество на водата - брой колонии при 22 и 37

9,00

 

градуса

 

01.02.76

Качество на водата - ентерококи

24,00

01.02.77

Качество на водата - колиформи и E. coli

39,00

01.02.78

Колиформи и фекални колиформи в повърхностни

28,00

 

води

 

01.02.79

Фекални стрептококи в повърхностни води

25,00

01.02.80

Откриване на видове от род Salmonella във води

64,00

01.02.81

Микробно число в плувни басейни

5,00

01.02.82

Колиформи и фекални колиформи в плувни

13,00

 

басейни

 

01.02.83

Ентерококи в плувни басейни

22,00

01.02.84

Стафилококи в плувни басейни

23,00

01.03

Почви

 

01.03.01

рН в почва

8,00

01.03.02

Разработване на проба за тежки метали в почва

18,00

01.03.03

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

4,00

01.04

Физични фактори на жизнената среда - шум,

 

 

вибрации, осветление, микроклимат, лъчения

 

01.04.01

Измерване на постоянен шум, за 1 точка

7,00

01.04.02

Измерване на непостоянен шум, за 1 точка

7,00

01.04.03

Измерване на октавен анализ на шум, за 1 точка

12,00

01.04.04

Измерване на вибрации в жилищни и обществени

34,00

 

сгради, за 1 измерване

 

01.04.05

Измерване на изкуствено осветление, за 1 точка

7,00

01.04.06

Измерване и изчисляване на микроклимат с

11,00

 

механична апаратура, за 1 точка

 

01.04.07

Измерване и изчисляване на микроклимат с

16,00

 

електронна апаратура, за 1 точка

 

01.04.08

Измерване и изчисляване на постоянен и

31,00

 

непостоянен шум, за 1 работно място

 

01.04.09

Измерване на ефективността на вентилационни

24,00

 

системи, за 1 точка

 

01.04.10

Измерване и изчисляване на вибрации система

43,00

 

"ръка-рамо" или "цяло тяло", за 1 вид измерване

 

01.04.11

Измерване на електромагнитно поле, за 1 работно

12,00

 

място - компютър

 

01.04.12

Измерване на електромагнитно поле, за 1 работно

18,00

 

място - подстанции за високо напрежение,

 

 

кабинети или помещения по физикална и

 

 

рехабилитационна медицина

 

01.05

Радиационни фактори на жизнената среда чрез

 

 

радиофизични, радиохимични и

 

 

гамаспектрометрични анализи

 

01.05.01

Радиохимичен анализ за определяне на естествен

128,00

 

уран във води

 

01.05.02

Определяне съдържанието на естествен уран в

146,00

 

хранителни продукти, атмосферни отлагания и

 

 

растителност

 

01.05.03

Определяне на обща индикативна доза

51,00

01.05.04

Определяне на радий във води

144,00

01.05.05

Измерване на радиационния гама-фон в

2,00

 

помещения, на точка

 

01.05.06

Измерване на радиационния гама-фон на открито,

2,00

 

на 1 кв. м

 

01.05.07

Измерване на радиационния гама-фон в подземни

4,00

 

обекти, на 1 кв. м

 

01.05.08

Измерване на радиационния гама-фон по дължина

6,00

 

на пътища, банкети и други, на 1 кв. м

 

01.05.09

Гамаспектрометричен анализ на морска вода

112,00

01.05.10

Определяне съдържанието на стронций-90 в почви

326,00

01.05.11

Радиохимичен анализ за определяне

250,00

 

съдържанието на стронций-90 във води

 

01.05.12

Определяне съдържанието на стронций-90 в

277,00

 

хранителни продукти и растителност

 

01.05.13

Радиохимичен анализ за определяне

220,00

 

съдържанието на цезий-137 във води

 

01.05.14

Определяне съдържанието на цезий-137 в

166,00

 

хранителни продукти и атмосферни отлагания

 

01.05.15

Измерване на мощност на дозата гама-лъчение на

30,00

 

повърхността на метални отпадъци - черни метали,

 

 

строителни материали и други, на тон

 

01.05.16

Измерване на мощност на дозата гама-лъчение на

36,00

 

повърхността на метални отпадъци - цветни

 

 

метали, на тон

 

01.05.17

Гамаспектрометричен анализ за определяне

125,00

 

съдържанието на естествени радионуклиди

 

01.05.18

Гамаспектрометричен анализ за определяне

79,00

 

съдържанието на изкуствени радионуклиди

 

01.05.19

Измерване степента на повърхностно замърсяване

6,00

 

на открито, на 1 точка

 

01.05.20

Измерване степента на повърхностно замърсяване

7,00

 

в подземни обекти, на 1 точка

 

01.05.21

Измерване степента на повърхностно замърсяване

5,00

 

в помещения, на 1 точка

 

01.05.22

Радиохимичен анализ за определяне на обща

31,00

 

бета-активност във води

 

01.05.23

Определяне на обща бета-активност в хранителни

50,00

 

продукти и растителност

 

01.05.24

Обследване на лаборатории с открити източници,

20,00

 

на 1 позиция

 

01.05.25

Обследване на медицински рентгенови кабинети,

28,00

 

на 1 позиция

 

01.05.26

Обследване на лаборатории за

110,00

 

рентгеноструктурен, рентгенофлуоресцентен и

 

 

рентгеноспектрален анализ, на 1 позиция

 

01.05.27

Обследване на пожароизвестители

11,00

01.05.28

Измерване на степента на замърсяване с

25,00

 

радиоактивни вещества - скрита енергия на

 

 

открито, на 1 точка

 

01.05.29

Измерване на степента на замърсяване с

30,00

 

радиоактивни вещества - скрита енергия на

 

 

подземни обекти, на 1 точка

 

01.05.30

Измерване на степента на замърсяване с

14,00

 

радиоактивни вещества - скрита енергия в

 

 

помещения, на 1 точка

 

01.05.31

Пробовземане на намазка на открито, на 1 точка

3,00

01.05.32

Пробовземане на намазка в подземни обекти, на 1

3,00

 

точка

 

01.05.33

Пробовземане на намазка в помещения, на 1 точка

3,00

01.05.34

Пробовземане на почви на открито, на 1 точка

6,00

01.05.35

Пробовземане на почви в подземни обекти, на 1

9,00

 

точка

 

01.05.36

Пробовземане на води на открито, на 1 точка

6,00

01.05.37

Пробовземане на води в подземни обекти, на 1

8,00

 

точка

 

01.05.38

Пробовземане на въздух на открито, на 1 точка

19,00

01.05.39

Пробовземане на въздух в подземни обекти, на 1

22,00

 

точка

 

01.05.40

Пробовземане на въздух в помещения, на 1 точка

18,00

01.06

Химични агенти и прахови частици във въздуха на

 

 

работната среда

 

01.06.01

Азбест в азбестоциментни прахове, за 1 проба

76,00

01.06.02

Бройно дисперсно разпределение на праха, за 1

56,00

 

проба

 

01.06.03

Масова концентрация на прах, за 1 проба

41,00

01.06.04

Свободен кристален силициев диоксид, за 1 проба

219,00

01.06.05

Бройна концентрация на азбестови или минерални

74,00

 

влакна в смесен прах, за 1 проба

 

01.06.06

Алуминиев оксид в прах от изкуствени минерални

55,00

 

влакна

 

01.06.07

Определяне концентрацията на азотен диоксид

26,00

 

във въздух на работна среда (класически метод)

 

01.06.08

Акрилонитрил

10,00

01.06.09

Акролеин

16,00

01.06.10

Алуминиеви аерозоли

15,00

01.06.11

Амоняк - спектрофотометричен метод

11,00

01.06.12

Спектрофотометричен метод за определяне на

29,00

 

анилин във въздуха на работната среда

 

01.06.13

Ацетон - нефелометричен метод

12,00

01.06.14

Спектрофотометричен метод за определяне на

28,00

 

етилацетат (ацетати) във въздуха на работната среда

 

01.06.15

Алкални аерозоли

14,00

01.06.16

Бензин - емулсионен метод

10,00

01.06.17

Бензен

12,00

01.06.18

Бром - колориметричен метод

15,00

01.06.19

Бромоводород

15,00

01.06.20

Бромоформ

11,00

01.06.21

Винилхлорид

17,00

01.06.22

Дибутилфталат

16,00

01.06.23

Епихлорхидрин

15,00

01.06.24

Етиленгликол

15,00

01.06.25

Етилендиамин

18,00

01.06.26

Анализ на етиленов оксид

14,00

01.06.27

Железни аерозоли

12,00

01.06.28

Живачни пари

20,00

01.06.29

Йод

26,00

01.06.30

Кадмиеви аерозоли

15,00

01.06.31

Капролактам

16,00

01.06.32

Кобалтови аерозоли

14,00

01.06.33

Манганови аерозоли

16,00

01.06.34

Разработване на маслени аерозоли

10,00

01.06.35

Маслени аерозоли в разработена проба във

1,00

 

въздух в работна среда

 

01.06.36

Медни аерозоли

13,00

01.06.37

Метилакрилат

12,00

01.06.38

Анализ на метилен хлорид

15,00

01.06.39

Метилетилкетон

11,00

01.06.40

Лабораторен анализ на Меркаптани

11,00

01.06.41

Метилов алкохол

15,00

01.06.42

Молибденови аерозоли във въздух на работна среда

19,00

01.06.43

Анализ на нафталин

14,00

01.06.44

Никелови аерозоли

14,00

01.06.45

Озон

12,00

01.06.46

Оловни аерозоли

13,00

01.06.47

Оцетна киселина

13,00

01.06.48

Перхлоретилен

13,00

01.06.49

Пиридин

15,00

01.06.50

Сероводород

15,00

01.06.51

Сярна киселина

15,00

01.06.52

Разработване на проба за тежки метали без

8,00

 

пробонабиране в работна среда

 

01.06.53

Тежки метали във въздух в работна среда в

2,00

 

разработена проба, за 1 елемент

 

01.06.54

Тетрахлорметан

13,00

01.06.55

Тиурам (тетраметилтиурам дисулфид)

14,00

01.06.56

2,4 - Толуендиизоцианидат

12,00

01.06.57

Триетиламин

11,00

01.06.58

Трихлоретилен

10,00

01.06.59

Фенол

12,00

01.06.60

Флуороводород

12,00

01.06.61

Формалдехид

15,00

01.06.62

Фосфорен анхидрид

15,00

01.06.63

Фосфороводород

12,00

01.06.64

Халотан

11,00

01.06.65

Хидразин

15,00

01.06.66

Хлороформ

13,00

01.06.67

Хромови аерозоли

13,00

01.06.68

Циановодород

17,00

01.06.69

Циклохексанон

15,00

01.06.70

Цинкови аерозоли

13,00

01.06.71

Изследване с индикаторна тръбичка за азотен

65,00

 

диокисид, за 1 работно място

 

01.06.72

Изследване с индикаторна тръбичка за азотен

65,00

 

оксид, за 1 работно място

 

01.06.73

Изследване с индикаторна тръбичка за амоняк, за

64,00

 

1 работно място

 

01.06.74

Изследване с индикаторна тръбичка за анилин, за

64,00

 

1 работно място

 

01.06.75

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетилен,

65,00

 

за 1 работно място

 

01.06.76

Изследване с индикаторна тръбичка за

23,00

 

ацеталдехид ,за 1 работно място

 

01.06.77

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетон, за

65,00

 

1 работно място

 

01.06.78

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетати,

65,00

 

за 1 работно място

 

01.06.79

Изследване с индикаторна тръбичка за бензин, за

81,00

 

1 работно място

 

01.06.80

Изследване с индикаторна тръбичка за бензин KV,

84,00

 

за 1 работно място

 

01.06.81

Изследване с индикаторна тръбичка за бензен ,за

64,00

 

1 работно място

 

01.06.82

Изследване с индикаторна тръбичка за бутанол,

115,00

 

за 1 работно място

 

01.06.83

Изследване с индикаторна тръбичка за

118,00

 

винилхлорид, за 1 работно място

 

01.06.84

Изследване с индикаторна тръбичка за

64,00

 

въглероден диоксид, за 1 работно място

 

01.06.85

Изследване с индикаторна тръбичка за

69,00

 

въглероден оксид, за 1 работно място

 

01.06.86

Изследване с индикаторна тръбичка за диетилов

65,00

 

етер, за 1 работно място

 

01.06.87

Изследване с индикаторна тръбичка за етанол, за

115,00

 

1 работно място

 

01.06.88

Изследване с индикаторна тръбичка за ксилен, за

65,00

 

1 работно място

 

01.06.89

Изследване с индикаторна тръбичка за метанол,

115,00

 

за 1 работно място

 

01.06.90

Изследване с индикаторна тръбичка за минерален

65,00

 

терпентин, за 1 работно място

 

01.06.91

Изследване с индикаторна тръбичка за мравчена

64,00

 

киселина, за 1 работно място

 

01.06.92

Изследване с индикаторна тръбичка за оцетна

64,00

 

киселина, за 1 работно място

 

01.06.93

Изследване с индикаторна тръбичка за

53,00

 

перхлоретилен, за 1 работно място

 

01.06.94

Изследване с индикаторна тръбичка за

65,00

 

пропан-бутан, за 1 работно място

 

01.06.95

Изследване с индикаторна тръбичка за пропанол,

115,00

 

за 1 работно място

 

01.06.96

Изследване с индикаторна тръбичка за серен

64,00

 

диоксид, за 1 работно място

 

01.06.97

Изследване с индикаторна тръбичка за

64,00

 

сероводород, за 1 работно място

 

01.06.98

Изследване с индикаторна тръбичка за стирен ,за

64,00

 

1 работно място

 

01.06.99

Изследване с индикаторна тръбичка за толуен, за

65,00

 

1 работно място

 

01.06.100

Изследване с индикаторна тръбичка за

118,00

 

трихлоретилен, за 1 работно място

 

01.06.101

Изследване с индикаторна тръбичка за фенол, за

65,00

 

1 работно място

 

01.06.102

Изследване с индикаторна тръбичка за

23,00

 

флуороводород, за 1 работно място

 

01.06.103

Изследване с индикаторна тръбичка за

164,00

 

формалдехид, за 1 работно място

 

01.06.104

Изследване с индикаторна тръбичка за хлор, за 1

64,00

 

работно място

 

01.06.105

Изследване с индикаторна тръбичка за

118,00

 

хлороводород, за 1 работно място

 

01.06.106

Изследване с индикаторна тръбичка за

139,00

 

циановодород, за 1 работно място

 

01.06.107

Определяне концентрацията на N-хексан във

65,00

 

въздух на работна среда

 

01.07

Храни и суровини за производство на храни,

 

 

включително генетично модифицирани храни,

 

 

хранителни добавки и аромати

 

01.07.01

Външен вид и органолептични показатели при

2,00

 

мляко, млечни продукти, детски сухи млека

 

01.07.02

Сухо вещество в мляко, млечни продукти, детски

12,00

 

сухи млека

 

01.07.03

Киселинност при мляко и млечни продукти, детски

6,00

 

сухи млека

 

01.07.04

Обща захар като инвертна при мляко и млечни

22,00

 

продукти, детски сухи млека - тегловен метод

 

01.07.05

Готварска сол при мляко и млечни продукти,

8,00

 

детски сухи млека

 

01.07.06

Белтък по Келдал в мляко и млечни продукти

20,00

01.07.07

Обща пепел в мляко и млечни продукти

7,00

01.07.08

Масленост с бутирометър при мляко и млечни

11,00

 

продукти

 

01.07.09

Външен вид и органолептични показатели на

3,00

 

месо, риба, месни и рибни произведения

 

01.07.10

Активна киселинност - рН на месо, риба, месни и

9,00

 

рибни продукти

 

01.07.11

Тегло бруто-нето на опаковката

2,00

01.07.12

Определяне състоянието и съотношението на

3,00

 

съставните части в хранителни продукти и

 

 

консерви

 

01.07.13

Водно съдържание в консерви - месни, птичи и

12,00

 

рибни

 

01.07.14

Водно съдържание в месо и в месни произведения

12,00

01.07.15

Масленост с бутирометър при месо, риба, месни и

11,00

 

рибни произведения

 

01.07.16

Готварска сол в месни и месно-растителни

8,00

 

консерви

 

01.07.17

Масленост по Соксле при месо, риба, месни и

21,00

 

рибни произведения

 

01.07.18

Белтък по Келдал в месо, месни и рибни

25,00

 

произведения

 

01.07.19

Пепелно съдържание на месни и рибни продукти

8,00

01.07.20

Нитрити в месо и месни продукти

11,00

01.07.21

Определяне на водно съдържание в яйчени

13,00

 

продукти

 

01.07.22

Външен вид и органолептични показатели на

3,00

 

мазнини (растителни и животински)

 

01.07.23

Влага и летливи вещества на мазнини (растителни

7,00

 

и животински)

 

01.07.24

Перокисно число в мазнини и растителни масла

13,00

01.07.25

Киселинност на мазнини

9,00

01.07.26

Рефракция на мазнини при 40 градуса

2,00

01.07.27

Осапунително число на животински и растителни

16,00

 

мазнини и масла

 

01.07.28

Алкалност на животински и растителни мазнини и

10,00

 

масла

 

01.07.29

Външен вид и органолептични показатели на

3,00

 

зърнени храни и ядки

 

01.07.30

Влага на зърнени храни и ядки

8,00

01.07.31

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

млевни продукти

 

01.07.32

Влага в млевни продукти

8,00

01.07.33

Киселинност в млевни продукти

6,00

01.07.34

Обща пепел в млевни продукти

7,00

01.07.35

Пепел, неразтворима в 10 % HCl, в млевни

10,00

 

продукти

 

01.07.36

Глутен и свойства на глутена в млевни продукти

6,00

01.07.37

Определяне на примеси в зърнени храни

4,00

01.07.38

Външен вид и органолептични показатели на хляб

2,00

 

и хлебни изделия

 

01.07.39

Сухо вещество в хляб и хлебни изделия

8,00

01.07.40

Влага на средата на хляба

8,00

01.07.41

Обща пепел в хляб и хлебни изделия

7,00

01.07.42

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в хляб и хлебни

10,00

 

изделия

 

01.07.43

Готварска сол в хляб и хлебни изделия

9,00

01.07.44

Киселинност на хляб и хлебни изделия

6,00

01.07.45

Порьозност на хляб

3,00

01.07.46

Белтък по Келдал в зърнени храни

25,00

01.07.47

Външен вид и органолептични показатели на

3,00

 

тестени и макаронени изделия

 

01.07.48

Влага в тестени и макаронени изделия

8,00

01.07.49

Киселинност на тестени и макаронени изделия

7,00

01.07.50

Обща пепел в тестени и макаронени изделия

7,00

01.07.51

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в тестени и

10,00

 

макаронени изделия

 

01.07.52

Масленост по Соксле в хляб и хлебни изделия

28,00

01.07.53

Перокисно число в хляб и хлебни изделия

40,00

01.07.54

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

зеленчукови и плодови консерви

 

01.07.55

Сухо вещество рефрактометрично в зеленчукови

3,00

 

и плодови консерви

 

01.07.56

Сухо вещество (тегловно) в зеленчукови и

11,00

 

плодови консерви

 

01.07.57

Киселинност в зеленчукови и плодови консерви

6,00

01.07.58

Активна киселинност - рН в зеленчукови и

9,00

 

плодови консерви

 

01.07.59

Готварска сол в зеленчукови и плодови консерви

9,00

01.07.60

Масленост по Соксле в плодови и зеленчукови

15,00

 

консерви

 

01.07.61

Обща пепел в зеленчукови и плодови консерви

7,00

01.07.62

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в зеленчукови и

10,00

 

плодови консерви

 

01.07.63

Определяне съдържанието на захари в продукти

38,00

 

от преработени плодове и зеленчуци

 

01.07.64

Тегло на опаковката и съотношение на съставните

4,00

 

части на зеленчукови и плодови консерви

 

01.07.65

Определяне на бензоена киселина в плодови и

43,00

 

зеленчукови консерви

 

01.07.66

Определяне на сорбинова киселина в продукти от

40,00

 

преработени плодове и зеленчуци

 

01.07.67

Външен вид и органолептични показатели в

2,00

 

захарни и шоколадови изделия

 

01.07.68

Влага в захарни и шоколадови изделия

12,00

01.07.69

Масленост по Соксле в захарни и шоколадови

24,00

 

изделия

 

01.07.70

Обща захар като инвертна в захарни и

23,00

 

шоколадови изделия (тегловен метод)

 

01.07.71

Обща пепел в захарни и шоколадови изделия

7,00

01.07.72

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в захарни и

10,00

 

шоколадови изделия

 

01.07.73

Кувертюр и пълнеж в захарни и шоколадови

11,00

 

изделия

 

01.07.74

Маслено съдържание след разлагане с киселини

25,00

 

на захарни и шоколадови изделия

 

01.07.75

Перокисно число в сладкарски изделия

31,00

01.07.76

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

сладкарски изделия

 

01.07.77

Сухо вещество в сладкарски изделия

8,00

01.07.78

Сухо вещество в захарен сироп

2,00

 

рефрактометрично в сладкарски изделия

 

01.07.79

Масленост по Соксле в сладкарски изделия

20,00

01.07.80

Пепел, неразтворима в 10% НСl, в сладкарски

10,00

 

изделия

 

01.07.81

Обща захар като инвертна в сладкарски изделия

23,00

 

(тегловен метод)

 

01.07.82

Перокисно число в захарни и шоколадови

30,00

 

изделия

 

01.07.83

Определяне цвят на разтвора при кристална захар

8,00

 

по Метод 4 на ICUMSA

 

01.07.84

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

готварски подправки

 

01.07.85

Влага в готварски подправки

8,00

01.07.86

Влага чрез извличане в готварски подправки

6,00

01.07.87

Етерен извлек в готварски подправки

20,00

01.07.88

Обща пепел в готварски подправки

7,00

01.07.89

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в готварски

10,00

 

подправки

 

01.07.90

Киселинност в готварски подправки

4,00

01.07.91

Червен пипер - определяне на цвят по ASTA

17,00

01.07.92

Натриев хлорид в готварски подправки

8,00

01.07.93

Сулфати в малки количества в готварски

20,00

 

подправки

 

01.07.94

Определяне на калций в готварски подправки

15,00

01.07.95

Определяне на магнезий в готварски подправки

13,00

01.07.96

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

сокове, нектари, концентрати, безалкохолни

 

 

напитки

 

01.07.97

Въглероден диоксид - монометрично в сокове,

2,00

 

нектари, концентрати, безалкохолни напитки

 

01.07.98

Сухо вещество - рефрактометрично в сокове,

3,00

 

нектари, концентрати, безалкохолни напитки

 

01.07.99

Киселинност в сокове, нектари, концентрати,

4,00

 

безалкохолни напитки

 

01.07.100

Обща пепел в сокове, нектари, концентрати,

7,00

 

безалкохолни напитки

 

01.07.101

Пепел, неразтворима в 10 % HCl, в сокове,

10,00

 

нектари, концентрати, безалкохолни напитки

 

01.07.102

Активна киселинност - рН, в сокове, нектари,

9,00

 

концентрати, безалкохолни напитки

 

01.07.103

Определяне на бензоена киселина в безалкохолни

48,00

 

напитки

 

01.07.104

Определяне на кофеин в безалкохолни напитки

48,00

01.07.105

Обща киселинност в алкохолни напитки

9,00

01.07.106

Определяне на действителната киселинност на

7,00

 

пиво

 

01.07.107

Определяне на захар във вина и спиртни напитки

25,00

01.07.108

Етанол с дестилация в спиртни напитки

11,00

01.07.109

Метанол в спиртни напитки

30,00

01.07.110

Определяне алкохолното съдържание на спиртни

10,00

 

напитки

 

01.07.111

Определяне на обща киселинност в спиртни

72,00

 

напитки

 

01.07.112

Определяне захарното съдържание във вина и

51,00

 

спиртни напитки

 

01.07.113

Определяне на метилов алкохол в спиртни напитки

66,00

01.07.114

Външен вид и органолептични показатели на

2,00

 

кафе, какао (зърна и мляно), чай

 

01.07.115

Влага в кафе, какао (зърна и мляно), чай

8,00

01.07.116

Разтворими във вода вещества в кафе, какао

10,00

 

(зърна и мляно), чай

 

01.07.117

Масленост по Соксле в какао

18,00

01.07.118

Определяне на обща пепел в кафе, какао, чай

7,00

01.07.119

Пепел, неразтворима в 10 % НСl, в кафе, какао

10,00

 

(зърна и мляно), чай

 

01.07.120

Кофеин в кафе

8,00

01.07.121

Сухо вещество в готови ястия

8,00

01.07.122

Обща пепел в готови ястия

7,00

01.07.123

Масленост по Соксле в готови ястия

18,00

01.07.124

Готварска сол в готови ястия

9,00

01.07.125

Хлорорганични пестициди

60,00

01.07.126

Фосфорорганични пестициди

93,00

01.07.127

Остатъци от перметрин и делтаметрин

34,00

01.07.128

Остатъчни количества от пестицида беномил

104,00

 

(фундазол)

 

01.07.129

Остатъци от фенилкарбамидни хербициди

43,00

 

(афалон)

 

01.07.130

Пестицидни остатъци в разработени проби

9,00

01.07.131

Определяне на пестицидни остатъци в храни -

58,00

 

амитраз, включително метаболитите, съдържащи

 

 

неопределено количество 2,4-диметиланилин

 

01.07.132

Определяне на пестицидни остатъци в храни -

68,00

 

метомил и оксамил

 

01.07.133

Определяне на пестицидни остатъци в храни от

324,00

 

растителен произход по многокомпонентен метод

 

01.07.134

Нитрати в хранителни продукти

4,00

01.07.135

HPLC метод за определяне на нитрати в плодове и

25,00

 

зеленчуци

 

01.07.136

Афлатоксини в хранителни продукти

108,00

01.07.137

Афлатоксин М1 в мляко и млечни продукти и

141,00

 

детски сухи млека

 

01.07.138

Афлатоксини в растителни подправки

119,00

01.07.139

Афлатоксини в сурово кафе

153,00

01.07.140

Охратоксин А в пшеница и ечемик

191,00

01.07.141

Охратоксин А в хранителни продукти

155,00

01.07.142

Охратоксин А в кафе

119,00

01.07.143

Патулин в ябълков сок, концентрат и напитки,

74,00

 

съдържащи ябълков сок, и чай

 

01.07.144

Патулин в плодови, зеленчукови и

246,00

 

месно-растителни консерви

 

01.07.145

Дезоксиниваленол в зърно и зърнопродукти

106,00

01.07.146

Зеараленон в хранителни продукти

128,00

01.07.147

Трихотецени в зърнени храни; на Т-2 токсин

175,00

01.07.148

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

111,00

 

B1+B2+G1+G2 във фъстъци, фъстъчено масло и

 

 

ядки - флуорометрично определяне

 

01.07.149

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

111,00

 

B1+B2+G1+G2 в орехи - флуорометрично

 

 

определяне

 

01.07.150

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

111,00

 

B1+B2+G1+G2 в сушени смокини и сушени

 

 

плодове - флуорометрично определяне

 

01.07.151

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

111,00

 

B1+B2+G1+G2 в пшеница, царевица и зърнени

 

 

храни - флуорометрично определяне

 

01.07.152

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

112,00

 

B1+B2+G1+G2 в черен и бял пипер -

 

 

флуорометрично определяне

 

01.07.153

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

112,00

 

B1+B2+G1+G2 в червен пипер, чили и паприка -

 

 

флуорометрично определяне

 

01.07.154

Определяне на Афлатоксин B1 и Афлатоксини

112,00

 

B1+B2+G1+G2 в индийско орехче -

 

 

флуорометрично определяне

 

01.07.155

Определяне на Охратоксин А в пшеница -

84,00

 

флуорометрично определяне

 

01.07.156

Определяне на Охратоксин А в стафиди -

84,00

 

флуорометрично определяне

 

01.07.157

Определяне на Охратоксин А в зелено кафе -

81,00

 

флуорометрично определяне

 

01.07.158

Определяне на Зеараленон в зърнени храни -

111,00

 

флуорометрично определяне

 

01.07.159

Фумонизини в царевица и царевични продукти

55,00

01.07.160

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 във

90,00

 

фъстъци и фъстъчено масло по HPLC метод

 

01.07.161

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в ядки

90,00

 

по HPLC метод

 

01.07.162

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в

90,00

 

сушени смокини и стафиди по HPLC метод

 

01.07.163

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в

91,00

 

зърненожитни култури и продукти от тях по HPLC

 

 

метод

 

01.07.164

Определяне на Афлатоксин М1 в мляко и мляко на

70,00

 

прах по HPLC метод

 

01.07.165

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в

90,00

 

паприка, чили и червен пипер по HPLC метод

 

01.07.166

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в

90,00

 

черен пипер по HPLC метод

 

01.07.167

Определяне на Афлатоксин B1, B2, G1 и G2 в

88,00

 

индийско орехче по HPLC метод

 

01.07.168

Определяне на Афлатоксин B1 в детски храни по

90,00

 

HPLC метод

 

01.07.169

Определяне на Охратоксин А в зърнени храни и

96,00

 

брашна по HPLC метод

 

01.07.170

Определяне на Охратоксин А в стафиди по HPLC

99,00

 

метод

 

01.07.171

Определяне на Охратоксин А в печено кафе по

103,00

 

HPLC метод

 

01.07.172

Определяне на Охратоксин А в зелено кафе по

104,00

 

HPLC метод

 

01.07.173

Определяне на Охратоксин А във вино и бира по

101,00

 

HPLC метод

 

01.07.174

Определяне на Патулин в бистри сокове и нектари

47,00

 

от ябълки по HPLC метод

 

01.07.175

Определяне на Дезоксинивиаленон в зърнени

103,00

 

храни по HPLC метод

 

01.07.176

Определяне на Зеараленон в зърнени храни по

106,00

 

HPLC метод

 

01.07.177

Определяне на Фумонизин В1 и Фумонизин В2 в

141,00

 

царевица и храни на царевична основа по HPLC

 

 

метод

 

01.07.178

Определяне на Т-2 токсин в зърнени храни по

101,00

 

HPLC метод

 

01.07.179

Хранителни и селскостопански продукти -

44,00

 

определяне съдържанието на арсен

 

01.07.180

Разработване на проба за тежки метали в храни

16,00

01.07.181

Тежки метали в разработена проба, за 1 елемент

3,00

01.07.182

Тежки метали - разработване на проба и

30,00

 

екстракция

 

01.07.183

Екстракционно определяне на тежки метали в

16,00

 

разработена проба, за 1 елемент

 

01.07.184

Съдържание на калиев йодид в хранителни

7,00

 

продукти

 

01.07.185

Съдържание на калиев йодат в хранителни

6,00

 

продукти

 

01.07.186

Определяне на L-аскорбинова киселина по HPLC

150,00

 

метод

 

01.07.187

Определяне на консерванти - бензоена и

21,00

 

сорбинова киселина в храни по HPLC метод

 

01.07.188

Антиоксиданти

47,00

01.07.189

Идентифициране на багрила в хранителни

12,00

 

продукти

 

01.07.190

Определяне на Судан І в чили и продукти,

24,00

 

съдържащи чили, по HPLC метод

 

01.07.191

Определяне на подсладители (зунет, захарин и

21,00

 

аспартам) в диетични храни и безалкохолни

 

 

напитки по HPLC метод

 

01.07.192

Целулоза (хранителни влакнини)

28,00

01.07.193

Определяне съдържанието на Судан І, ІІ, ІІІ и ІV в

66,00

 

храни

 

01.07.194

Микробиологично изследване на

33,00

 

Етеробактериацее в храни

 

01.07.195

Подготовка на проба от храни за микробиологично

7,00

 

изследване

 

01.07.196

Изследване на Clostridium perfringens в храни

78,00

01.07.197

Изследване за колиформи в хранителни продукти

34,00

01.07.198

Кисело мляко - определяне броя на характерните

5,00

 

микроорганизми; техника за изброяване на

 

 

колониите при 30 градуса

 

01.07.199

Общ брой микроорганизми в мляко и млечни

5,00

 

продукти

 

01.07.200

Изследване за колиформи в мляко и млечни

7,00

 

продукти

 

01.07.201

Изследване за салмонела

48,00

01.07.202

Идентифициране за колиформи в мляко и млечни

10,00

 

продукти

 

01.07.203

Изследване за патогенни стафилококи

31,00

01.07.204

Арбитражен метод за откриване на Листерия в

49,00

 

храни

 

01.07.205

Изследване на дрожди и плесени в мляко и

8,00

 

млечни продукти

 

01.07.206

Общ брой микроорганизми в яйца и яйчни

5,00

 

продукти

 

01.07.207

Изследване за колиформи в яйца и яйчни

50,00

 

продукти

 

01.07.208

Изследване за салмонела в яйца и яйчни продукти

12,00

01.07.209

Идентифициране на салмонела в яйца и яйчни

40,00

 

продукти

 

01.07.210

Изследване за патогенни стафилококи в яйца и

20,00

 

яйчни продукти

 

01.07.211

Изследване за салмонела в риба и рибни

12,00

 

продукти

 

01.07.212

Идентифициране на салмонела в риба и рибни

40,00

 

продукти

 

01.07.213

Общ брой микроорганизми в риба и рибни

5,00

 

продукти

 

01.07.214

Изследване за колиформи в риба и рибни

31,00

 

продукти

 

01.07.215

Изследване за патогенни стафилококи в риба и

25,00

 

рибни продукти

 

01.07.216

Изследване за Clostridium perfringens в консерви -

10,00

 

стерилизирани и пастьоризирани

 

01.07.217

Изследване за коагулазоположителни

42,00

 

стафилококи в консерви - стерилизирани и

 

 

пастьоризирани

 

01.07.218

Изследване за аеробни и факултативни

22,00

 

анаеробни микроорганизми в консерви - месни,

 

 

рибни, месно-растителни

 

01.07.219

Изследване за мезофилни анаеробни

23,00

 

микроорганизми в консерви - месни, рибни,

 

 

месно-растителни

 

01.07.220

Изследване за мезофилни аеробни и

22,00

 

факултативни анаеробни микроорганизми в

 

 

стерилизирани консерви - плодови и зеленчукови

 

01.07.221

Изследване за мезофилни анаеробни

23,00

 

микроорганизми в стерилизирани консерви -

 

 

плодови и зеленчукови

 

01.07.222

Изследване за аеробни и факултативно

22,00

 

анаеробни микроорганизми в месни

 

 

пастьоризирани консерви

 

01.07.223

Изследване за анаеробни микроорганизми в

23,00

 

месни пастьоризирани консерви

 

01.07.224

Общ брой микроорганизми в месо от птици

5,00

01.07.225

Изследване за салмонела в месо от птици

12,00

01.07.226

Идентифициране на салмонела в месо от птици

40,00

01.07.227

Изследване за патогенни стафилококи в месо от

20,00

 

птици

 

01.07.228

Изследване за колиформи в месо от птици

65,00

01.07.229

Общ брой микроорганизми в захарни изделия

5,00

01.07.230

Изследване за колиформи в захарни изделия

55,00

01.07.231

Изследване за патогенни стафилококи в захарни

18,00

 

изделия

 

01.07.232

Изследване за салмонела в захарни изделия

12,00

01.07.233

Идентификация на салмонела в захарни изделия

40,00

01.07.234

Изолиране на Bacillus cereus от храни

16,00

01.07.235

Основен метод за броене на плесени и дрожди в

7,00

 

храни

 

01.07.236

Изследване за колиформи в пиво

22,00

01.07.237

Изследване за салмонела в пиво

12,00

01.07.238

Идентифициране на салмонела в пиво

40,00

01.07.239

Изследване за патогенни стафилококи в пиво

20,00

01.07.240

Санитарно-микробиологичен контрол на

21,00

 

производствена среда и персонал - патогенни

 

 

микроорганизми - патогенни стафилококи и

 

 

хемолитични стрептококи

 

01.07.241

Санитарно-микробиологичен контрол на

28,00

 

производствена среда и персонал - патогенни

 

 

микроорганизми от сем. Enterobacteriaceе

 

01.07.242

Санитарно-микробиологичен контрол на

6,00

 

производствена среда и персонал - общ брой

 

 

мезофилни аеробни и факултативни анаеробни

 

 

микроорганизми

 

01.07.243

Санитарно-микробиологичен контрол на

4,00

 

производствена среда и персонал - колиформи

 

01.07.244

Изследване на генетично модифицирани

130,00

 

организми в хранителни продукти

 

01.07.245

Изследване на специфична генетична

373,00

 

модификация

 

01.07.246

Микологично изследване на вегетативни форми

5,00

 

на плесени (видими плесени)

 

01.08

Материали и предмети, предназначени за контакт

 

 

с храни и технологични добавки за тяхното

 

 

производство, за една проба

 

01.08.01

Обща миграция на полимерни материали

96,00

01.08.02

Специфична миграция на акрилонитрил от

70,00

 

полимерни материали

 

01.08.03

Специфична миграция на винилхлорид от

75,00

 

полимерни материали

 

01.08.04

Специфична миграция на етиленов оксид от

74,00

 

полимерни материали

 

01.08.05

Специфична миграция на Е-капролактам от

70,00

 

полимерни материали

 

01.08.06

Специфична миграция на стирол от полимерни

71,00

 

материали

 

01.08.07

Миграция на багрила от полимерни материали

59,00

01.08.08

Специфично количество олово и кадмий,

15,00

 

преминало от керамични, стъклокерамични и

 

 

стъклени предмети в храни

 

01.09

Козметични продукти

 

01.09.01

Алкали - свободни в парфюмерийни и козметични

15,00

 

средства

 

01.09.02

Свободен амоняк в козметични продукти

19,00

01.09.03

Абразивни вещества в паста за зъби

11,00

01.09.04

Влага и летливи вещества (сух остатък) в

5,00

 

парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.05

Външен вид (цвят, мирис, консистенция,

2,00

 

органолептично) на парфюмерийни и козметични

 

 

продукти

 

01.09.06

Водороден прекис в окислители за бои

9,00

01.09.07

Присъствие на витамин А в парфюмерийни и

9,00

 

козметични продукти

 

01.09.08

Присъствие на витамин С в парфюмерийни и

27,00

 

козметични продукти

 

01.09.09

Присъствие на витамин Е в парфюмерийни и

7,00

 

козметични продукти

 

01.09.10

Гранливост - доказване на перокиси в

25,00

 

парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.11

Емулсионна стабилност и термостабилност в

7,00

 

парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.12

Тип емулсия в парфюмерийни и козметични

5,00

 

продукти

 

01.09.13

рН - потенциометрично в парфюмерийни и

8,00

 

козметични продукти

 

01.09.14

Стабилност на паста за зъби

2,00

01.09.15

Присъствие на тежки метали (живак, арсен) в

8,00

 

парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.16

Тиогликолова киселина в препарати за трайно

5,00

 

къдрене

 

01.09.17

Формалдехид в шампоани

24,00

01.09.18

Присъствие на Д (+) пантенол в парфюмерийни и

8,00

 

козметични продукти

 

01.09.19

Алантоин в парфюмерийни и козметични продукти

11,00

01.09.20

Идентичност на растителни екстракти като

11,00

 

катехини в парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.21

Идентичност на ментол в парфюмерийни и

4,00

 

козметични продукти

 

01.09.22

Идентичност на растителни екстракти като танини

3,00

 

в парфюмерийни и козметични продукти

 

01.09.23

Идентичност на растителни екстракти като

3,00

 

флаваноиди в парфюмерийни и козметични

 

 

продукти

 

01.09.24

Разработване на проба за тежки метали в

39,00

 

козметични продукти

 

01.09.25

Тежки метали в козметични продукти в

2,00

 

разработена проба, за 1 елемент

 

01.09.26

Определяне на UV-филтри - Цинков оксид и

22,00

 

Титанов диоксид при съвместното им присъствие

 

 

в козметични продукти

 

01.09.27

Определяне на UV-филтри - Титанов диоксид при

5,00

 

самостоятелно присъствие в козметични продукти

 

01.09.28

Оксалова киселина в продукти за поддържане на

41,00

 

косата

 

01.09.29

Общ брой микроорганизми (бактерии, дрожди,

7,00

 

плесени) в козметични продукти

 

01.09.30

Pseudomonas aeruginosa в козметични продукти

35,00

01.09.31

E. coli в козметични продукти

33,00

01.09.32

S. аureus в козметични продукти

20,00

01.09.33

C. albicans в козметични продукти

14,00

01.10

Химични вещества, включително биоциди,

 

 

пестициди и торове

 

01.10.01

Водороден пероксид в перхидрол

8,00

01.10.02

Активен хлор в белина

4,00

01.10.03

Активен хлор в хлорамин

5,00

01.10.04

Активен хлор в хлорна вар

5,00

01.10.05

р-хлор и m-крезол в хлорин

8,00

01.10.06

Глутаров алдехид в глутаров алдехид

7,00

01.10.07

Формалдехид във формалин

5,00

01.10.08

Фармалдехид във вераформ

4,00

01.10.09

Активен йод в йодофор

3,00

01.10.10

Химичен анализ на биоциди - бензалкониев

23,00

 

хлорид по метод на Националния център по

 

 

заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

 

01.10.11

Химичен анализ на биоциди - хлорхексидин

23,00

 

глюконат по метод на НЦЗПБ

 

01.10.12

Химичен анализ на биоциди - натриев перборат по

17,00

 

метод на НЦЗПБ

 

01.10.13

Определяне на метилов алкохол в течност за

21,00

 

чистачки

 

01.11

Продукти и стоки със значение за здравето на

 

 

хората - перилни, почистващи и други препарати

 

01.11.01

Активен кислород

19,00

01.11.02

Алкали - свободни

15,00

01.11.03

Външен вид

2,00

01.11.04

Карбонати

8,00

01.11.05

Мастни киселини

19,00

01.11.06

Мастни киселини - свободни

10,00

01.11.07

Миещ ефект

19,00

01.11.08

Неосапуняеми органични вещества и

20,00

 

неосапуняеми мазнини

 

01.11.09

Неразтворими във вода вещества

9,00

01.11.10

Неразтворими в етилов алкохол вещества

11,00

01.11.11

ПАВ - аниони

25,00

01.11.12

ПАВ - катиони

24,00

01.11.13

ПАВ - общо съдържание

18,00

01.11.14

рН - потенциометрично

7,00

01.11.15

Фосфати

13,00

01.12

Микроскопски, токсикохимични, токсикоклинични,

 

 

микологични, серологични, микробиологични,

 

 

вирусологични и паразитологични изследвания

 

01.12.01

Определяне на акрилонитрил и метаболити в кръв

15,00

 

и урина

 

01.12.02

Определяне на метанол в урина

16,00

01.12.03

Определяне на тринитротолуол в урина

17,00

01.12.04

Определяне на меркаптурова киселина в урина

44,00

01.12.05

Роданиди в урина

135,00

01.12.06

Живак в урина

74,00

01.12.07

Олово в урина

165,00

01.12.08

Трихлороцетна киселина в урина

21,00

01.12.09

Трихлоретанол в урина

25,00

01.12.10

Копропорфирин в урина

16,00

01.12.11

Витамин С в урина

43,00

01.12.12

Тест за наркотични вещества в урина

12,00

01.12.13

Алкална фосфатоза в серум

15,00

01.12.14

Бета-липопротеини в серум

14,00

01.12.15

Общи масти в кръв

16,00

01.12.16

Перхлоретилен в кръв

12,00

01.12.17

Амоняк в урина

6,00

01.12.18

Ацетати в кръв

6,00

01.12.19

Бадемова и фенилглиоксалова киселина в урина

7,00

01.12.20

Глюкуронова киселина в серум

4,00

01.12.21

Делтааминолевулинова киселина (ДАЛК) в урина

7,00

01.12.22

Микроелемент цинк в серум

4,00

01.12.23

Карбоксихемоглобин в кръв

5,00

01.12.24

Микроелемент манган в кръв

7,00

01.12.25

Метхемоглобин в кръв

6,00

01.12.26

Сулфати в урина

9,00

01.12.27

Сулфхидрилни групи в серум

7,00

01.12.28

Токсични вещества в урина

3,00

01.12.29

Хипурова киселина в урина

13,00

01.12.30

Холинестеразна активност - експресен метод

3,00

01.12.31

Хлориди в урина

5,00

01.12.32

Олово в кръв

10,00

01.12.33

Мед в серум

4,00

01.12.34

Тежки метали в биологични течности в

2,00

 

разработена проба, за 1 елемент

 

01.12.35

Ацетон в урина

2,00

01.12.36

Алкохоли в урина

1,00

01.12.37

Фенол в урина

2,00

01.12.38

Формалдехид в урина

2,00

01.12.39

Диференциално изброяване на левкоцити

7,00

01.12.40

Еритроцити в кръв

3,00

01.12.41

Еозинофили в кръв - камерно броене

3,00

01.12.42

Ензими и изоензими (СГОТ и СГПТ) поотделно

4,00

01.12.43

Ензими и изоензими (ГГТП) в кръв

3,00

01.12.44

Левкоцити

3,00

01.12.45

Ретикулоцити

3,00

01.12.46

Седимент - урина

2,00

01.12.47

Скорост на утаяване на еритроцитите

2,00

01.12.48

Тромбоцити

7,00

01.12.49

Урина - сухи тестове

1,00

01.12.50

Химично изследване на урина с течни реактиви

3,00

01.12.51

Хемоглобин

3,00

01.12.52

Холестерол

3,00

01.12.53

Захар в кръв

3,00

01.12.54

Триглицериди

3,00

01.12.55

НDL - холестерол

3,00

01.12.56

Урея в серум

2,00

01.12.57

Пикочна киселина в серум

2,00

01.12.58

Креатинин в серум

2,00

 

Микробиологични изследвания

 

01.12.59

Пробовземане на биологичен материал - капилярно

1,00

01.12.60

Вземане на материал - гърлен, назофарингиален

3,00

01.12.61

Вземане на материал - носен, ушен, очен и раневи

3,00

 

секрет

 

01.12.62

Носен секрет (синус)

8,00

01.12.63

Назофарингиален секрет

8,00

01.12.64

Гърлен секрет (устна кухина)

8,00

01.12.65

Храчка

14,00

01.12.66

Секрет от ухо

9,00

01.12.67

Секрет от око

14,00

01.12.68

Урина (конвенционален метод)

6,00

01.12.69

Уретрален секрет

10,00

01.12.70

Еякулат

10,00

01.12.71

Вагинален секрет

8,00

01.12.72

Вагинален секрет от бременни и деца

10,00

01.12.73

Цервикален секрет

10,00

01.12.74

Пунктат от стерилни кухини (ликвор)

15,00

01.12.75

Кърма

10,00

01.12.76

Ранев секрет

10,00

01.12.77

Ранев секрет (за анаероби)

23,00

01.12.78

Хемокултура (аеробна)

14,00

01.12.79

Хемокултура (анаеробна)

21,00

01.12.80

Жлъчка

18,00

01.12.81

Фецес - диагностично

22,00

01.12.82

Фецес - профилактично за салмонела, дизентерия

14,00

 

и E. coli

 

01.12.83

Фецес - профилактично за салмонела и

8,00

 

дизентерия

 

01.12.84

Фецес за салмонела

9,00

01.12.85

Фецес за дизентерия

9,00

01.12.86

Фецес за E. coli

13,00

01.12.87

Културелно изследване за Candida

5,00

01.12.88

Фецес за патогенни стафилококи

6,00

01.12.89

Фецес за Campilobacter

9,00

01.12.90

Фецес за Yersinia enterocolitica

7,00

01.12.91

Коклюш и паракоклюш (назофарингиален секрет)

6,00

01.12.92

Културелно изследване за Хемофилус

12,00

01.12.93

Културелно изследване за менингококи

11,00

 

(назофарингиален секрет)

 

01.12.94

Културелно и микроскопско изследване за

13,00

 

гонококи

 

01.12.95

Културелно изследване за Бацилус антрацис

13,00

01.12.96

Културелно и микроскопско изследване на

22,00

 

анаероби

 

01.12.97

Културелно изследване за вибриони (Аеромонас)

9,00

01.12.98

Препарат по Грам

3,00

01.12.99

Препарат с метиленово синьо по Льофлер

3,00

01.12.100

Нативен препарат

2,00

01.12.101

Биохимична идентификация за S. aureus

5,00

01.12.102

Биохимична идентификация за коагулаза -

11,00

 

негативни стафилококи - конвенционален метод

 

01.12.103

Биохимична идентификация за коагулаза -

13,00

 

негативни стафилококи (до вид) с микротест

 

01.12.104

Биохимична идентификация за алфа-хемолитични

8,00

 

стрептококи

 

01.12.105

Биохимична идентификация за стрептококи не-гр.

5,00

 

А и не-гр. В, гр. А и гр. В - конвенционален метод

 

01.12.106

Биохимична идентификация за пневмококи -

5,00

 

конвенционален метод

 

01.12.107

Биохимична идентификация за ентерококи (до

9,00

 

вид) - конвенционален метод

 

01.12.108

Биохимична идентификация за Бета-хемолитични

22,00

 

стрептококи (гр. A, B, C, G, F), Алфа-хемолитични

 

 

стрептококи, S. pneumoniae и ентерококи (до вид)

 

 

с микротест

 

01.12.109

Биохимична идентификация за менингококи с

29,00

 

микротест

 

01.12.110

Биохимична идентификация за гонококи с

28,00

 

микротест

 

01.12.111

Биохимична идентификация за Грам(-) от сем.

7,00

 

Ентеробактериацее - конвенционален метод

 

01.12.112

Биохимична идентификация за сем.

18,00

 

Ентеробактериацее, род Вибрио и род Аеромонас

 

 

(до вид) с микротест

 

01.12.113

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,

11,00

 

ЕТЕК, ЕИЕК) пробна аглутинация

 

01.12.114

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,

14,00

 

ЕТЕК, ЕИЕК) степенна аглутинация

 

01.12.115

Биохимична идентификация за E. coli (ЕПЕК,

21,00

 

ЕТЕК, ЕИЕК) пробна аглутинация с микротест

 

01.12.116

Биохимична идентификация за Шигела - често

10,00

 

срещани серотипове - конвенционален метод

 

01.12.117

Биохимична идентификация за Шигела - рядко

12,00

 

срещани серотипове

 

01.12.118

Биохимична идентификация за Салмонела -

12,00

 

конвенционален метод

 

01.12.119

Биохимична идентификация за Й. Ентероколитика

13,00

01.12.120

Биохимична идентификация за вибриони (холера

22,00

 

и НАГ)

 

01.12.121

Биохимична идентификация за Аеромонас -

11,00

 

конвенционален метод

 

01.12.122

Биохимична идентификация за Псевдомонас

8,00

 

аеругиноза - конвенционален метод

 

01.12.123

Биохимична идентификация за други Грам(-)

7,00

 

неферментативни бактерии (до група)

 

01.12.124

Биохимична идентификация за други Грам(-)

18,00

 

неферментативни бактерии и Псевдомонас (до

 

 

вид) - с микротест

 

01.12.125

Биохимична идентификация за род Хемофилус

23,00

 

инфлуенце - с микротест

 

01.12.126

Биохимична идентификация за коклюш и

8,00

 

паракоклюш

 

01.12.127

Биохимична идентификация за дифтерия и

22,00

 

дифтероиди - с микротест

 

01.12.128

Биохимична идентификация за Листерия -

11,00

 

конвенционален метод

 

01.12.129

Биохимична идентификация за Листерия - с

22,00

 

микротест

 

01.12.130

Биохимична идентификация за анаероби (1-во ниво)

14,00

01.12.131

Биохимична идентификация за Кампилобактер -

14,00

 

конвенционален метод

 

01.12.132

Биохимична идентификация за Кампилобактер - с

25,00

 

микротест

 

01.12.133

Биохимична идентификация за Мораксела

6,00

 

катаралис - конвенционален метод

 

01.12.134

Биохимична идентификация за Мораксела

21,00

 

катаралис - с микротест

 

01.12.135

Биохимична идентификация за Кандида (други

16,00

 

видове) - с микротест

 

01.12.136

Биохимична идентификация на Бацилус антрацис

16,00

01.12.137

Латекс аглутинационен тест за доказване на С.

6,00

 

ауреус

 

01.12.138

Латекс аглутинационен тест за доказване на

9,00

 

стрептококи гр. А, В, С, D, G, F

 

01.12.139

Агардифузионен тест за доказване на

3,00

 

невзискателни микроорганизми с не по-малко от 8

 

 

диска

 

01.12.140

Агардифузионен тест за изследване на

4,00

 

чувствителност към антимикробни средства на

 

 

взискателни микроорганизми с не по-малко от 4

 

 

диска

 

01.12.141

Агардифузионен тест за изследване на

4,00

 

чувствителност към антимикробни средства на

 

 

взискателни микроорганизми с не по-малко от 6

 

 

диска

 

01.12.142

Агардифузионен тест за изследване на

3,00

 

чувствителност към антимикробни средства на

 

 

невзискателни микроорганизми с не по-малко от 6

 

 

диска

 

01.12.143

Агардифузионен тест за изследване на

5,00

 

чувствителност към антимикробни средства на

 

 

взискателни микроорганизми с не по-малко от 8

 

 

диска

 

01.12.144

Двоен дисково дифузионен тест

3,00

01.12.145

Цефиназен тест

5,00

01.12.146

Антистрептолизин О-латекс, за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.147

Ревматоиден фактор-латекс, за 1 серийно разреждане

4,00

01.12.148

Серологична диагностика на инфекциозна

5,00

 

монуклеоза по реакция Латекс аглутинация

 

01.12.149

Vi хемаглутинация за серологично доказване на

6,00

 

коремен тиф

 

01.12.150

Видал за серологично доказване на коремен тиф

14,00

01.12.151

Видал за серологично доказване на Листерия

20,00

01.12.152

Серологично изследване за Бруцела, Туларемия и

42,00

 

Антракс чрез Реакция непряка (косвена)

 

 

хемаглутинация

 

01.12.153

Аглутинационна реакция с бенгалско розово за

4,00

 

серологично доказване на Бруцела

 

01.12.154

Микробиологично изследване на въздух по

4,00

 

седиментационния метод на Кох

 

01.12.155

Серумна проба за Helicobacter pylori IgA по ELISA

21,00

01.12.156

Серумна проба за Helicobacter pylori IgG по ELISA

19,00

01.12.157

Вземане на венозна кръв

3,00

01.12.158

Доказване на ХИВ по ELISA

13,00

01.12.159

Изследване на серумна проба за HIV антитела

5,00

 

бърз тест

 

01.12.160

Определяне на anti-HAV IgM по ELISA

19,00

01.12.161

Определяне на anti-HAV (total) по ELISA

18,00

01.12.162

Доказване на HBsAg по ELISA

16,00

01.12.163

Потвърдителен тест за Хепатит В

17,00

01.12.164

Доказване на anti-HBsAg по ELISA

15,00

01.12.165

Доказване на anti-HBcIgM по ELISA

17,00

01.12.166

Определяне на anti-HBc (total) по ELISA

16,00

01.12.167

Доказване на HBeAg по ELISA

18,00

01.12.168

Доказване на anti-HBeAg по ELISA

18,00

01.12.169

Доказване на anti-HCV по ELISA

16,00

01.12.170

Серологична диагностика на Рубеола по РЗХА

26,00

01.12.171

Доказване на Рубеола IgM по ELISA

16,00

01.12.172

Доказване на Рубеола IgG по ELISA

14,00

01.12.173

Серумна проба за Паротит по РЗХА

32,00

01.12.174

Доказване на Паротит IgM по ELISA

13,00

01.12.175

Доказване на Паротит IgG по ELISA

13,00

01.12.176

Доказване на Морбили IgM по ELISA

13,00

01.12.177

Доказване на Морбили IgG по ELISA

13,00

01.12.178

Серологична диагностика на инфекциозна

5,00

 

мононуклеоза по реакция Paul-Bunel

 

01.12.179

Доказване на Ebstein-Bar вирус IgM по ELISA

19,00

01.12.180

Серумна проба на Ebstein-Bar вирус (IgG) по ELISA

20,00

 

EA

 

01.12.181

Серумна проба на Ebstein-Bar вирус (IgG) по ELISA

20,00

 

EBNA

 

01.12.182

Серумна проба за антитела към Cytomegalovirus

16,00

 

IgM по ELISA

 

01.12.183

Серумна проба за антитела към Cytomegalovirus

16,00

 

IgG по ELISA

 

01.12.184

Уретрална проба за Chlamidia trachomatis по ELISA

30,00

 

(Ag)

 

01.12.185

Цервикална проба за Chlamidia trachomatis по

34,00

 

ELISA

 

01.12.186

Серумна проба за IgM (IgA) - антитела към

16,00

 

Chlamidia trachomatis

 

01.12.187

Серумна проба за IgG-антитела към Chlamidia

23,00

 

trachomatis

 

01.12.188

Серумна проба за IgG антитела към Chlamidia

18,00

 

pneumonae

 

01.12.189

Серумна проба за Лаймска болест по ELISA

33,00

01.12.190

Серумна проба за Mycoplasma pneumoniae по

38,00

 

Реакция на свързване на комплемента (РСК)

 

01.12.191

Серумна проба за Mycoplasma pneumoniae IgM по

33,00

 

ELISA

 

01.12.192

Серумна проба за Mycoplasma pneumoniae IgG по

31,00

 

ELISA

 

01.12.193

Доказване на Сифилис по RPR

7,00

01.12.194

Доказване на Сифилис по VDRL

9,00

01.12.195

Доказване на трепонема-антитела с ТРНА

5,00

01.12.196

Доказване на антитела IgM/IgG против Сифилис по

14,00

 

ELISA

 

01.12.197

Серологична диагностика на грип по РЗХА с 4

17,00

 

антигена

 

01.12.198

Имунофлуоресцентна диагностика на грип

10,00

01.12.199

Имунофлуоресцентна диагностика на грип,

24,00

 

парагрип и аденовирус

 

01.12.200

Имунофлуоресцентна диагностика на RCV

19,00

01.12.201

Серологична диагностика на Аденовируси по РСК

23,00

01.12.202

Серологична диагностика на Корона вируси РСК

39,00

01.12.203

Серологична диагностика на RCV по РСК

20,00

01.12.204

Серологична диагностика за Варицела зостер

39,00

 

вирус (VZV) по РСК

 

01.12.205

Серологична диагностика на Херпесни вируси по

25,00

 

РСК

 

01.12.206

Серологична диагностика на Херпесни вируси по

17,00

 

ELISA - IgM/IgG на І тип

 

01.12.207

Серологична диагностика на Херпесни вируси по

17,00

 

ELISA - IgM/IgG на ІІ тип

 

01.12.208

Серологична диагностика на Q-треска по РСК

32,00

01.12.209

Серологична диагностика на Q-треска по ELISA -

34,00

 

IgM/IgG за І и ІІ фаза

 

01.12.210

Рота вируси чрез латекс-аглутинация

15,00

01.12.211

Серумна проба за Toxoplasma gondii по ELISA (IgG)

18,00

01.12.212

Серумна проба IgM-антитела към Toxoplasma

17,00

 

gondii по ELISA

 

01.12.213

Имунологично изследване за токсоплазмоза -

6,00

 

Реакция пасивна хемаглутинация (РПХА)

 

01.12.214

Имунологично изследване за Echinococus

18,00

 

granulosus по ELISA (IgG)

 

01.12.215

Имунологично изследване за ехинококоза - РПХА

6,00

01.12.216

Имунологично изследване за фасциолоза - РПХА

6,00

01.12.217

Имунологично изследване за трихинелоза - РПХА

5,00

01.12.218

Имунологично изследване за Trichinella spiralis по

18,00

 

ELISA (IgG)

 

01.12.219

Бърз имуно-хроматографски тест за диагностика

14,00

 

на малария

 

01.12.220

Културелна диагностика на трихомоноза, за 1 проба

8,00

01.12.221

Културелна диагностика на амебиаза и

8,00

 

бластоцистоза, за 1 проба

 

01.12.222

Морфологични изследвания за пневмоцистоза

8,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.223

Морфологични изследвания за пневмоцистоза

10,00

 

(толоидин блау), за 1 проба

 

01.12.224

Морфологични изследвания за криптоспоридии

7,00

 

(карбол-фуксин), 1 проба

 

01.12.225

Морфологични изследвания за криптоспоридии

8,00

 

(Цил-Нилсен), за 1 проба

 

01.12.226

Морфологични изследвания за токсоплазмоза

8,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.227

Морфологични изследвания за малария

10,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.228

Морфологични изследвания за трипанозомози

7,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.229

Морфологични изследвания за лайшманиози

7,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.230

Морфологични изследвания за трихомоназа

7,00

 

(Романовски-Гимза), за 1 проба

 

01.12.231

Морфологични изследвания за трихомоназа

3,00

 

(нативен препарат), за 1 проба

 

01.12.232

Морфологични изследвания за ламблиоза

4,00

 

(нативен препарат с лугол), за 1 проба

 

01.12.233

Морфологични изследвания за ламблиоза

4,00

 

(нативен препарат от дуоденален сок), за 1 проба

 

01.12.234

Морфологични изследвания за балантидиоза, за

4,00

 

1 проба

 

01.12.235

Морфологични изследвания за балантидиоза (с

4,00

 

лугол), за 1 проба

 

01.12.236

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен

7,00

 

препарат с консервант) - Бъроу

 

01.12.237

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен

4,00

 

препарат с физиологичен разтвор), за 1 проба

 

01.12.238

Морфологични изследвания за амебиаза (нативен

4,00

 

препарат с лугол), за 1 проба

 

01.12.239

Морфологични изследвания за чревни протозои

5,00

 

(формалин-етеров метод), за 1 проба

 

01.12.240

Морфологични изследвания за хелминтни ларви в

4,00

 

белия дроб (храчка)

 

01.12.241

Морфологични изследвания за филариатоза

8,00

 

(Романовски-Гимза)

 

01.12.242

Морфологични изследвания за филариатоза

5,00

 

(микроскопиране на дебела капка кръв)

 

01.12.243

Морфологични изследвания за филариатоза

5,00

 

(обогатяване с формалин)

 

01.12.244

Морфологични изследвания за чревни

4,00

 

хелминтози - седиментация

 

01.12.245

Морфологични изследвания за чревни

4,00

 

хелминтози - флотация по Фюлеборн

 

01.12.246

Морфологични изследвания за ентеробиоза

3,00

 

(скоч-лента)

 

01.12.247

Морфологични изследвания за ентеробиоза (с

3,00

 

клечка за зъби)

 

01.12.248

Морфологични изследвания за шистозоматози

5,00

 

(овоскопия на урина)

 

01.12.249

Морфологични изследвания за чревни ларви (по

5,00

 

Берман)

 

01.12.250

Определяне на екстензинвазия на хелминти (по

5,00

 

Стол-Красилников)

 

01.12.251

Морфодиагностика на хелминтни яйца - метод на

4,00

 

Като

 

01.12.252

Вземане на перианален секрет за

2,00

 

паразитологично изследване

 

01.12.253

Паразитологични изследвания - компресивна

6,00

 

трихинелоскопия

 

01.12.254

Паразитологични изследвания - смилане с

25,00

 

изкуствен стомашен сок

 

01.12.255

Паразитологични изследвания на плодове и

5,00

 

зеленчуци (Романовски)

 

01.12.256

Паразитологични изследвания на отпадни води

16,00

 

(Романовски)

 

01.12.257

Паразитологични изследвания на почви

8,00

 

(Романовски)

 

01.12.258

Паразитологични изследвания на смивове от

4,00

 

битова среда, за 1 смив

 

01.12.259

Микробиологични изследвания на стерилни

5,00

 

материали

 

01.12.260

Микробиологични изследвания на

7,00

 

дезинфекционен разтвор в употреба (Келси)

 

01.12.261

Микробиологични изследвания на

27,00

 

стерилизационна апаратура (автоклав)

 

01.12.262

Микробиологични изследвания на

13,00

 

дезинфекционна апаратура (сушилня)

 

01.12.263

Микробиологично изследване на сухо болнично

7,00

 

бельо, готово за употреба

 

01.12.264

Микробиологично изследване на смивове от

8,00

 

повърхности в лечебни заведения

 

01.12.265

Микробиологично изследване на ръце на

7,00

 

персонала след дезинфекция

 

01.12.266

Хемодиализна течност - общ брой микроорганизми

13,00

01.12.267

Отчитане ефективност на дезинсекция срещу

24,00

 

дървеници, на 100 кв. м

 

01.12.268

Отчитане ефективност на дезинсекция срещу

22,00

 

бълхи, на 100 кв. м

 

01.12.269

Отчитане ефективност на дезинсекция срещу

25,00

 

хлебарки, на 100 кв. м

 

01.12.270

Отчитане ефективност на дезинсекция срещу

17,00

 

комари, на 100 кв. м

 

01.12.271

Определяне на членестоноги и кърлежи (имаго)

9,00

01.12.272

Определяне на членестоноги (ларви)

39,00

01.12.273

Видово определяне на гризачи

11,00

01.13

Физиологични, психологични и ергономични

 

 

изследвания и измервания

 

01.13.01

Извършване оценка на факторите на работния

6,00

 

процес при производствени условия. Оценка на

 

 

работните места с видеодисплеи

 

01.13.02

Аудиометрия - въздушна проводимост

9,00

01.13.03

Пулсотелеметрия, за 1 час

6,00

01.13.04

Кръвно налягане

2,00

01.13.05

Работен пулс

2,00

01.13.06

Максимална мускулна сила на ръцете

2,00

01.13.07

Станова динамометрия

2,00

01.13.08

Двигателна монотонност, за 1 работен час

6,00

01.13.09

Устойчивост на ясното виждане

2,00

01.13.10

Скрининг зрителни функции

4,00

01.13.11

Определяне на белодробни обеми и дихателни

5,00

 

параметри

 

01.13.12

Статично натоварване

3,00

01.13.13

Определяне на работна поза и зона

3,00

01.13.14

Определяне концентрацията и разпределяне на

4,00

 

вниманието

 

01.13.15

Определяне коефициент на интелигентност при

6,00

 

производствени условия - Рейвън

 

01.13.16

Определяне на обема, концентрацията и

4,00

 

разпределението на вниманието - Бурдон

 

01.13.17

Субективна оценка за влиянието на работните

4,00

 

условия - Немчин

 

01.13.18

Определяне на тревожността при производствени

5,00

 

условия - Тейлър

 

01.13.19

Фотография на работния ден в часова динамика

6,00

 

чрез хронометрично изследване, за 1 час

 

01.13.20

Оценка на тревожността (метод на

4,00

 

Спилбъргър/STAI)

 

01.13.21

Тест на Цунг

4,00

01.13.22

Изследване на физическото развитие,

13,00

 

физическата дееспособност и психическото

 

 

развитие в учебен час

 

01.13.23

Диагностика на училищна зрелост при

7,00

 

6-7-годишни деца

 

01.13.24

Изследване на устойчивостта и обема на

6,00

 

вниманието

 

01.13.25

Здравна оценка на седмичните учебни

18,00

 

разписания

 

02

Консултативна дейност, свързана със:

 

 

- нови продукти и стоки със значение за здравето

 

 

на човека

 

 

- нови технологии и съоръжения за производство

 

 

на продукти и стоки със значение за здравето на

 

 

човека

 

 

- медицинска консултация по хранене и диететика

 

02.01

Комплект обедни менюта, за 1 месец

115,00

02.02

Комплект целодневни менюта, за 1 месец

259,00

02.03

Анкетно-статистическо проучване на

41,00

 

организираното обществено хранене

 

02.04

24-часово възпроизвеждане на храненето

12,00

02.05

Антропометрични измервания за оценка на

3,00

 

физическото развитие

 

02.06

Медицинска консултация по хранене и диететика

15,00

 

(първичен преглед)

 

02.07

Медицинска консултация по хранене и диететика

8,00

 

(вторичен преглед)

 

03

Социологически проучвания

 

03.01

Изготвяне на план-програма за социологическо

230,00

 

проучване

 

03.02

Изготвяне на въпросник, за 1 въпрос - 2 часа

12,00

03.03

Тиражиране на въпросници, за 10 стр. формат А4

1,00

03.04

Организиране на анкетирането

184,00

03.05

Провеждане на анкетирането от 1 специалист, за

3,00

 

10 анкетни карти

 

03.06

Логически оглед и разпределение, за 1 анкетна

1,00

 

карта

 

03.07

Създаване и въвеждане на структурата на едно

52,00

 

социологическо проучване

 

03.08

Въвеждане на анкетни карти, за 5 въпроса

1,00

03.09

Формиране на едномерно разпределение, за

1,00

 

1 въпрос

 

03.10

Формиране на двумерно разпределение, 1

2,00

 

двойка въпроси

 

03.11

Формиране на тримерно разпределение, 1 тройка

2,00

 

въпроси

 

03.12

Математически анализ на данните, за 1 проучване

138,00

03.13

Текстови анализ на данните, основни изводи и

920,00

 

препоръки, за 1 проучване

 

04

Имунизиране с препоръчителни имунизации

 

04.01

Първичен преглед на пациент преди извършване

7,00

 

на имунизация

 

04.02

Вторичен преглед на пациент преди извършване

3,00

 

на последваща имунизация

 

04.03

Извършване на препоръчителна имунизация

2,00

 

(таксата не включва стойността на ваксината)

 

05

Обучение на медицински и немедицински

 

 

специалисти

 

05.01

Провеждане на курс за обучение, изпит и

250,00

 

издаване на удостоверение за изпълнители на

 

 

ДДД дейности по утвърдена от министъра на

 

 

здравеопазването програма, за 1 лице

 

05.02

Полагане на изпит и издаване на удостоверение

18,00

 

за изпълнител на ДДД услуги за лицата по чл. 11,

 

 

ал. 1 от Наредба № 3 от 2005 г. за условията и

 

 

реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции

 

 

и дератизации (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм. и

 

 

доп., бр. 14 от 2011 г.)

 

06

Други услуги

 

06.01

Издаване на имунизационно свидетелство

10,00

 

 

ІІ.Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения,  обн. дв. бр.16 от 22 февруари 2011г.

Такси, събирани от регионалните здравни инспекции

Чл. 1. (1) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 52 лв.

(2) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 32 лв.

(3) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 46 лв.

Чл. 2. (1) За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 32 лв.

(2) За издаване на удостоверение за извършване на лечебна и диагностична дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 2 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 24 лв.

Чл. 3. За издаване на препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение се събира такса 5 лв.

Чл. 4. За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 5 лв.

 

ІІІ. Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, обн. ДВ. бр.106от 14 декември 2007г.,изм. и доп. дв. бр.39 от 22май 2012г.от РЗИ

Чл.32. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2012 г.) (1) За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заплаща такса в размер 200 лв.

(2) За оценка на документация за промяна в удостоверението за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:

1. при промяна на адреса на дрогерията - 100 лв.;

2. при промяна на ръководителя на дрогерията - 100 лв.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2012 г.) За издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.