СПРАВКА за състоянието на питейната вода в Пловдивска област за 03.07.2017 г. -14.07.2017 г.

      С П Р А В К А

           за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за

                                         03.07.2017 г. -14.07.2017 г.

1.Населените места с режимно водоснабдяване –няма.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период -36 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 54 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –17броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Граф Игнатиево

Община Марица

Нитрати

65,6 ± 0,8 mg/l

50 mg/l

2. с. Нареченски бани

Община Асеновград

Мътност

6,9 ± 0,1 FNU –

не е приемлив

Приемлив за потребителите

 

дата пробовзимане

Населено място

пункт на пробовзимане

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза

 

 

 

mSv/a

                                               16.05.2017г.

гр. Асеновград

ул. „Цар Иван Шишман”№1, чешма, вписана в регистъра на обекти с обществено предназначение №1602003791 /лява тръба/

0,075±0,008

0,15±0,02

0,00020±

0,00004

˂0,1

16.05.2017г.

гр. Асеновград

ул. „Цар Иван Шишман”№1, чешма, вписана в регистъра на обекти с обществено предназначение №1602003791 /дясна тръба/

0,015±0,002

0,16±0,02

0,00020±

0,00004

˂0,1

22.05.2017г.

с. Болярино

Помпена станция

0,19±0,02

0,83±0,08

0,010±0,002

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Болярино

частен дом, ул. „11-та”№2

0,25±0,03

0,33±0,03

0,010±0,02

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Болярино

частен дом, ул. „23-та” №11

0,38±0,04

0,33±0,03

0,020±0,004

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Пъдарско

чешма в гробищен парк

0,39±0,04

1,54±0,15

0,025±0,005

не може да се определи

22.05.2017г.

с.Пъдарско

чешма в двора на кметството

0,43±0,04

1,59±0,16

0,030±0,006

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Драгойново

чешма в двора на читалището, ул. „Първа”№28

0,32±0,03

0,20±0,02

0,025±0,005

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Драгойново

частен дов, ул. „Първа”№57

0,36±0,04

0,77±0,08

0,025±0,005

не може да сеопредели

22.05.2017г.

с. Борец

чешма пред кметството

0,24±0,02

0,51±0,05

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Борец

частен дом, ул. „Първа”№29

0,16±0,02

0,14±0,01

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Белозем

чешма пред кметството

0,22±0,02

0,44±0,04

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Белозем

частен дом, ул. „Подем”№1

0,43±0,04

0,90±0,09

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Милево

кафе-ресторант „Планета”

0,28±0,03

0,24±0,02

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Милево

хранителен магазин,

ул. „Първа” №14

0,31±0,03

0,55±0,06

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Православен

частен дом, ул. „Четвърта” №19

0,31±0,03

0,80±0,08

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Православен

частен дом, ул. „Трета” №2

0,42±0,04

0,59±0,06

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Бяла река

частен дом, ул.”Втора” №84

0,36±0,04

1,16±0,11

-

не може да се определи

22.05.2017г.

с. Бяла река

чешма от двора на ОУ „Любен Каравелов”, ул. „Шеста” №2

0,26±0,03

0,37±0,04

-

не може да се определи

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

По отношение констатираните резултати на обща алфа активност и на обща бета активност над контролното ниво за всички проби следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Към дата 17.07.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 7броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –6 броя.

8.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.гр. Сопот

Хаджиманчова чешма

Коли титър

30 см³

>30 см³

2. гр. Сопот

Чешма „Ганчо Николов”

Цвят

20º неприемлив

Приемлив за потребителите

9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници 2 броя.

10.От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –няма.

11.Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /123/: шигелози –0; салмонелози - 5, колиентерити – 0; ентероколити – 118; вирусни хепатити – 0.

12.Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–2 броя.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма