Справка за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 17.07.2017 г. - 28.07.2017 г.

                          С П Р А В К А

за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за

                                                               17.07.2017г. -28.07.2017 г.

 

1Населените места с режимно водоснабдяване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 46 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 35 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 броя.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Червен

Община Асеновград

Нитрати

79,70 ± 0,97 mg/l

50 mg/l

2. с. Цар Калоян

Община  Куклен

Цвят

Мътност

17º не приемлив

4,16 ± 0,07

не приемлив

Приемлив за потребителите

Приемлив за потребителите

3. Парк „Родопи”

Община „Родопи”

Сулфитредуциращи клостриди

Цвят

 

Мътност

1,79 ± 0,22 /log10/

 

18º не приемлив

 

3,70 ± 0,66 не приемлив

0/100  CFU

 

Приемлив за потребителите

Приемлив за потребителите

4. с. Руен

Община Куклен

Мътност

7,45 ± 0,12 не приемлив

Приемлив за потребителите

5. с. Брестник

Община „Родопи”

Нитрати

62,70 ± 0,75 mg/l

50 mg/l

 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – няма.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – няма.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 5 броя.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /120/: шигелози – 0 ; салмонелози -5 , колиентерити – 0 ; ентероколити –  115; вирусни хепатити – 0 .

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода – няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания– няма.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 18.07.2017 год – 31.07.2017 год.

 

Дата на пробовзимане

Населено място

Пункт на пробовзимане

Обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

Обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

Естествен уран*

 

 

 

mg/l

Индикативнадоза***

 

 

 

mSv/a

Дата на

протокола от

 анализа

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2017

Цигов чарк

област Пазарджик

каптажи „Цигов чарк”, язовир „Голям Беглик”, Централен водоизточник-чешма център

0,018±0,002

0,15±0,02

0,00010±

0,00002

˂0,1

17.07.2017

 

17.05.2017

с. Нова Махала, област Пазарджик

чешма-каптажи „Ороз Борун”

0,0079±0,0008

0,079±0,008

0,00010±

0,00002

˂0,1

17.07.2017

 

17.05.2017

с. Паталеница, област Пазарджик

читалище

0,069±0,007

0,12±0,01

0,00010

±0,00002

˂0,1

17.07.2017

 

17.05.2017

с. Очеполци, област Пазарджик

здравна служба

0,075±0,008

0,85±0,08

0,00010

±0,00002

˂0,1

17.07.2017

 

17.05.2017

с. Дебращица, област Пазарджик

чешма на площада

0,023±0,002

0,25±0,02

0,00010

±0,00002

˂0,1

17.07.2017

 

17.05.2017

с. Априлци, област Пазарджик

кафе –аперитив

0,25±0,03

0,57±0,06

0,010

±0,002

не може да се оцени

17.07.2017

 

17.05.2017

град Пещера, област Пазарджик

централен водоизточник

0,14±0,01

0,41±0,04

0,005

±0,001

не може да се оцени

17.07.2017

 

05.06.2017

с. Свирково, област Хасково

хранителен магазин „Делеви”ЕООД

0,39±0,04

0,50±0,05

0,025

±0,005

не може да се оцени

24.07.2017

 

05.06.2017

с. Бориславци, област Хасково

хранителен магазин ЕТ „Марчела – В. Иванов”

0,27±0,03

0,36±0,04

0,020

±0,004

не може да се оцени

24.07.2017

 

05.06.2017

с. Сърница, област Хасково

хранителен магазин ЕТ „Душка-Юсеин Халил”

0,28±0,03

0,15±0,02

0,020

±0,04

не може да се оцени

24.07.2017

30.06.2017

с. Бяла река, област Пловдив

чешма в двора на ОУ „Л. Каравелов”

0,35±0,04

0,47±0,05

0,025

±0,005

не може да се оцени

24.07.2017

30.06.2017

с.Православен,област Пловдив

частен дом, ул. „Трета”

срещу кметството

0,30±0,03

0,70±0,07

0,020

±0,004

не може да се оцени

24.07.2017

 

              * Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        ***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

       ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             

             По отношение констатираните резултати на обща алфа активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

Към дата 31.07.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели.

За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.