Справка за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 02.05.2017 г. - 12.05.2017 г.

1. Населените места с режимно водоснабдяване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период - 22 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 22 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 брой.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1. гр. Брезово

Мътност

3,23 ± 0,05 FNU - неприемлива

Приемлив за потребителите

 

 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 6 броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 5 броя.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 броя.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1. с. Златовръх

Нитрати

Колититър

85,30 ± 1, 45

10 см³

0,50 mg/l

>30см³

2. с. Патриарх Евтимово

Колититър

20 см³

>30см³

3. с. Драгойново

Колититър

20 см³

>30см³

4. гр. Първомай – Дебърска чешма

Колититър

10 см³

>30см³

5. гр. Първомай – Татаревска чешма

Колититър

10 см³

>30см³

 

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници няма.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /58 /: шигелози –0; салмонелози -1, колиентерити – 0; ентероколити – 57; вирусни хепатити – 0.

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода – няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания – 1 брой.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,

взети от пунктове – от крана на консуматора

 

дата на пробовзимане

Населено място

естествен уран

 

дата на протокола от анализа

 

резултат

 

 

mg/l

максимална стойност

 

mg/l

 
 

13.04.2017г.

град Първомай

0,02±0,004

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

град Първомай

0,010±0,002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Крушево, община Първомай

0,0010±0,0002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Крушево, община Първомай

0,0010±0,0002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Караджалово, община Първомай

0,010±0,002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Караджалово, община Първомай

0,0010±0,0002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Градина, община Първомай

0,010±0,002

0,03

09.05.2017г.

 

13.04.2017г

село Градина, община Първомай

0,0010±0,0002

0,03

09.05.2017г.