Справка за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 01.11.2017 г. - 30.11.2017 г.

1.Населените места с режимно водоснабдяване – няма.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 58 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 19 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –

2 броя.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.кв. „Наречен”, община Асеновград

Сулфитредуциращи клостриди

0,48 ± 0,22 CFV/см³

(log 10)

0/100

2. с. Добри дол, община Първомай

Манган

54,0 ± 2,4 mg/l

50mg/l

 

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 42 броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – 8 броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Кръстевич, община Хисаря

Цвят

19º неприемлив

Приемлив за потребителите

2. с. Красново, община Хисар

Нитрати

56,20 ± 0,69 mg/l

50 mg/l

3. с. Неделево, община Съединение

Ентерококи

Сулфитредуциращи клостриди

0,9 ±0,07 CFU/см³

1,38 ± 0,22 CFU/см³

0/100

0/100

4. с. Чехларе, община Брезово

Цвят

Мътност

Сулфитредуциращи клостриди

Фосфати

Пермаганат на окисляване

30º неприемлив

6,02 ± 01,1 неприемлив

1,0 ± 0,23

0,96 ± 0,027mg/l

6,4750, 13 mgОлТ

Приемлив за потребителите

0/100 CFU/см³

0,50 mg/l

5,0 mgОлТ

5. с. Граф Игнатиево, община „Марица”

Нитрати

72,40 ± 0,87 mg/l

50mg/l

6. с. Бабек, община Брезово

Ентерококи

0,9 ± 0,07 CFU/см³

0/100CFU/см³

7. с. Драгойново, община Първомай

Сулфитредуциращи клостриди

Мътност

1,15 ± 0,22 CFU/см³

 

5,2 ± 0,01 CFU/см³

0/100CFU/см³

 

Неприемлив

8. с. Буково, община Първомай

Ентерококи

Сулфитредуциращи клостриди

 

0,78 ± 0,07 CFU/см³

1,34 ± 0,22 CFU/см³

0/100CFU/см³

0/100 CFU/см³

 

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – няма.

8.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 2 броя.

10.От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – няма.

11.Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания  – /302/: шигелози- 0, салмонелози -3, колиентерити – 0; ентероколити - 146, вирусни хепатити – 153.

12.Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода – няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания – няма.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма

                                                                                                                                                                                                                                                                   

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 01.09.2017год – 05.12.2017год.

Дата на пробовзимане

Населено място

Обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

Обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

Естествен уран*

 

 

 

mg/l

Индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

Дата на протокола от анализа

 

 

08.09.2017г.

село Брягово, област Пловдив, ул. 22-ра №5

0,70±0,07

1,27±0,12

˃0,03

не може да се оцени

13.11.2017

08.09.2017г.

село Брягово, област Пловдив, ул. 2-ра №12

0,66±0,07

1,05±0,10

˃0,03

не може да се оцени

13.11.207

03.10.2017 г.

ЗВ „Едрево”,

област Стара Загора

0,045±0,005

0,15±0,01

0,00010±0,00002

˂0,1

27.11.2017

03.10.2017г.

ЗВ „Елхово- Милево”,

област Стара Загора

0,070±0,007

0,11±0,01

0,00020±0,00004

˂0,1

27.11.2017

03.10.2017г.

ЗВ ”Полски градец”,

област Стара Загора

0,090±0,009

0,60±0,06

0,0010±0,0002

˂0,1

27.11.2017

03.10.2017г.

ЗВ „Маца”,

област Стара Загора

0,19±0,02

0,23±0,02

0,005±0,001

не може да се оцени

27.11.2017

03.10.2017г.

ЗВ „Сулица”,

област Стара Загора

0,15±0,02

0,11±0,01

0,0010±0,0002

не може да се оцени

27.11.2017

03.10.2017г.

ЗВ „Богомилово”,

област Стара Загора

0,045±0,005

0,18±0,02

0,00010±0,00002

˂0,1

27.11.2017

09.10.2017 г.

ЗВ „Ябълчене”,

 област Кърджали

0,073±0,007

0,34±0,03

0,00020±0,00004

˂0,1

05.12.2017

09.10.2017г.

ЗВ „Среднево”,

област Кърджали

0,090±0,009

0,19±0,02

0,0010±0,0002

˂0,1

05.12.2017

09.10.2017г.

ЗВ „Патица”,

област Кърджали

0,21±0,02

0,0047±0,0005

0,005±0,001

не може да се оцени

05.12.2017

18.10.2017 г.

ЗВ”Център”,

област Смолян

0,043±0,004

0,041±0,004

0,0005±0,0001

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Осиково”,

област Смолян

0,034±0,003

0,0023±0,0002

0,00010±0,00002

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Върли дол”,

област Смолян

0,015±0,002

0,22±0,02

0,00010±0,0002

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Средец”,

област Смолян

0,015±0,002

0,11±0,01

0,00010±0,00002

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Неделино”,

област Смолян

0,046±0,005

0,27±0,003

0,0020±0,00004

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Пловдивци”,

област Смолян

0,049±0,005

0,027±0,003

0,00020±0,00004

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Сопота”,

област Смолян

0,041±0,004

0,085±0,008

0,00020±0,00004

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Рибница”,

област Смолян

0,0061±0,0006

0,17±0,02

0,00010±0,00002

˂0,1

05.12.2017

18.10.2017г.

ЗВ „Борие”,

област Смолян

0,049±0,005

0,045±0,004

0,00020±0,00004

˂0,1

05.12.2017

 

       *Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

     **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

     ***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

     ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a /милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

              

         По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Към дата 05.12.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай , село Брягово, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.