СПРАВКА за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 01.10.2017 г. - 31.10.2017 г.

 

1. Населените места с режимно водоснабдяване –няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –29 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 37 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –

броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с.Татарево

Община „Първомай”

Нитрати

 

113,80 ± 1,39 mg/l

 

50 mg/l

2.с.Белащица

Община „Родопи”

Нитрати

51,0± 0,6 mg/l

50 mg/l

3.с. Брестник

Община „Родопи”

Нитрати

85.0 ± 1,0 mg/l

50 mg/l

4.кв. „Наречен”

Община „Асеновград”

Сулфитредуциращи клостриди

0,48 ± 0,22

[log 10]

0/100 CFU/cm³

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –броя.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – броя.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Здравец – чешма

Община „Лъки”

Колититър

20 cm³

> 30 cm³

2.с.Джурково– Шишманова чешма

Община „Лъки”

Колититър

10 cm³

> 30 cm³

3. с.Джурково–

Панайотовска чешма

 Община „Лъки”

Колититър

10 cm³

> 30 cm³

4.с. Устина - чешма

Община „Родопи”

Колититър

20 cm³

> 30 cm³

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници 12 броя.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –няма.

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания  – /354/: шигелози- 0, салмонелози -6, колиентерити – 0; ентероколити - 176, вирусни хепатити – 172.

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–5 броя.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма