СПРАВКА за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 01.09.2017 г. - 30.09.2017 г.

1.Населените места с режимно водоснабдяване –няма.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –18 броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянен мониторинг - 26 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – брой.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с.Ситово

Община „Родопи”

Сулфитредуциращи клостриди

1,38 ± 0,22 CFV/см³

(Log 10)

0/100

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – няма.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –5 броя.

8.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници 14 броя.

10.От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –1 брой.

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.гр. Асеновград

Псевдомонас аеруноза

Установи се 250 ml

Не се допуска

11.Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания  – /292/: шигелози- 3, салмонелози -2, колиентерити – 0; ентероколити - 189, вирусни хепатити – 98.

12.Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–1 брой.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 31.07.2017год – 30.08.2017год.

Дата на пробовзимане

Населено място

пункт на пробовзимане

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

31.07.17г.

ЗВ „Студена”

Смолянска област

кафе-аперитив „Аврамов”

0,0064±0,0006

0,18±0,02

0,00010±

0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Мъглища”

Смолянска област

хранителен магазин

„МЕЛ” ООД

0,090±0,009

0,11±0,01

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Тикленска река”,

с. Козарка,

област Смолян

кафе-аперитив

„Б. Андреев”

0,026±0,003

0,080±0,008

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Изгрев”,

с. Диманово,

област Смолян

дом Белев

0,032±0,003

0,080±0,008

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Пресока”,

област Смолян

дом Арнаудови

0,015±0,002

0,25±0,02

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Гърнати”,

област Смолян

кафе-аперитив

0,046±0,005

0,16±0,02

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Кундево”,

област Смолян

кметство

0,016±0,002

0,047±0,005

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Оградна”,

област Смолян

кметство

0,067±0,007

0,5±0.05

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

31.07.17г.

ЗВ „Буково”,

област Смолян

фурна- Р. Ясинов

0,027±0,003

0,050±0,005

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

02.08.17г.

ЗВ „Пчеларово”,

област Кърджали

 

0,090±0,009

0,14±0,01

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

02.08.17г.

ЗВ „Житница”,

област Кърджали

 

0,039±0,004

0,22±0,02

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

02.08.17г.

ЗВ „Паничково”, област Кърджали

 

0,072±0,007

0,37±0,04

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

02.08.17г.

ЗВ „Комунига”, област Кърджали

 

0,081±0,008

0,01±0,001

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

02.08.17г.

ЗВ „Черешица”, област Кърджали

 

0,090±0,009

0,33±0,03

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Росен”, област Пазарджик

 

0,086±0,009

0,27±0,03

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Цар Асен”, област Пазарджик

 

0,080±0,008

0,037±0,004

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Лозен”, област Пазарджик

 

0,090±0,009

0,11±0,01

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Семчиново”, област Пазарджик

 

0,078±0,008

0,70±0,07

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Бошуля”, област Пазарджик

 

0,090±0,009

0,66±0,07

0,0010±0,002

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „Мененкьово”, област Пазарджик

 

0,021±0,002

0,85±0,08

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

09.08.17г.

ЗВ „м. Белово”, област Пазарджик

 

0,030±0,003

0,13±0,01

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Лозен 1”, област Стара Загора

 

0,048±0,005

0,060±0,006

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Сладък кладенец”, област Стара Загора

 

0,051±0,005

0,17±0,02

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Пъстрово”, област Стара Загора

 

0,26±0,03

0,28±0,03

0,005±0,001

не може да се оцени

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Сърневец”, област Стара Загора

 

0,049±0,005

0,16±0,02

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Малко Търново”, област Стара загора

 

0,059±0,006

0,33±0,03

0,0002±0,00004

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Винарово”,

област Стара Загора

 

0,053±0,005

0,48±0,05

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Могилово”,

 област Стара Загора

 

0,089±0,009

0,26±0,03

0,0005±0,0001

˂0,1

27.09.17г.

16.08.17г.

ЗВ „Сианово”,

 област Стара Загора

 

0,032±0,003

0,17±0,02

0,0001±0,00002

˂0,1

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Николово”,

област Хасково

 

0,090±0,009

0,40±0,04

0,0010±0,0002

˂0,1

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Срем”,

 област Хасково

 

0,069±0,007

0,34±0,03

0,0010±0,002

˂0,1

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Мрамор”,

 област Хасково

 

0,053±0,005

0,58±0,06

0,0010±0,0002

˂0,1

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Устрем”,

област Хасково

 

0,27±0,03

0,12±0,01

0,005±0,001

не може да се оцени

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Радовец”,

 област Хасково

 

0,26±0,03

1,23±0,12

0,010±0,002

не може да се оцени

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Присадец”,

област Хасково

 

0,44±0,04

0,16±0,02

0,020±0,004

не може да се оцени

27.09.17г.

30.08.17г.

ЗВ „Филипово”,

 област Хасково

 

0,11±0,01

0,52±0,05

0,001±0,0002

не може да се оцени

27.09.17г.

 

              *Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03 mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             ***Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Към дата 31.07.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели.

За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.