СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 25.05.2018 г. – 31.05.2018 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

94

233

 

 

 

  • по текущ контрол

86

 

1

 

 

  • по регистрации

8

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

73

122

 

 

 

  • ЗОХ /съвместни/

56

 

 

 

 

  • закрити обществени места

7

93

 

 

 

  • детски и учебни заведения

10

14

 

 

 

  • открити обществени места

 

14

 

 

 

  • оптики

 

1

 

 

 

4. Тематични проверки

 

5

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

2

2

 

 

 

9. Взети проби

36

2

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

6

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

7

 

1

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

2

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

21

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

4

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

5

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

1

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

100

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД-ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

 

9

6

-

12

 

 

7

1

-

-