СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 05.05.2017 г. – 11.05.2017 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ и ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

105

139

 

 

 

-   по текущ контрол

65

 

9

 

 

-   по регистрации

13

 

1

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

65

78

 

 

 

-   ЗОХ /съвместни/

38

 

 

 

 

-   закрити обществени места

6

54

 

 

 

-   детски и учебни заведения

21

12

 

 

 

-   открити обществени места

 

12

 

 

 

-   оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

18

 

 

 

5. Издадени предписания

2

5

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

1

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

2

 

 

 

9. Взети проби

12

11

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

9

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

4

 

3

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

7

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

3

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

21

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

3

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

10

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

2

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

39

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ; ЗК-М; ЗК-Д; ЗК-К; ЗК-Б; ЗК-ВД- ЗТЕ-ЗК-В; ЗК-ВП; ЗК-МВ; ЗК

- жалби /ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица /ЗТЕ/

 

 

 

 

48

18

-

17

 

2

1

-

2