СДО

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през  2017 г. е качено на интернет-страницата на Медицински факултет – София, бул.    „Св. Георги Софийски” № 1, в раздел СДО. Там ще могат да бъдат намерени образци на заявки за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е medfac.mu-sofia.bg  Допълнителна информация може да се получи и на тел.02/952 02 80.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Обръщаме внимание, че на всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

След разглеждане на План-разписанието за 2017 г и след съобразяване с необходимите изисквания направете поименни предложения. Изпратете попълнените форми на заявки №3, №4 и №5. Заявка № 5 се попълва само от специализанти.

Всички предложения се приемат в срок до 31.08.2016 г. на посочените по-горе адреси.