РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от чешми на потребителите

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 01.08.201г. – 30.08.201г.

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

10.07.2019

ЗВ Розово, област Пазарджик

0,043±0,004

0,078±0,008

˂0,003

˂0,1

06.08.2019

10.07.2019

ЗВ Брацигово-ВЗ, област Пазарджик

0,013±0,001

0,44±0,04

˂0,003

˂0,1

06.08.2019

10.07.2019

ЗВ Попинци, област Пазарджик

0,014±0,001

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

06.08.2019

10.07.2019

ЗВ Панагюрски колони, област Пазарджик

0,015±0,002

0,058±0,006

˂0,003

˂0,1

06.08.2019

24.07.2019

ЗВ Горно Изворово, област Ст.Загора

0,069±0,007

0,054±0,005

˂0,003

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Долно Изворово, област Ст.Загора

0,094±0,009

0,025±0,003

˂0,003

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Бузлуджа, област Ст.Загора

0,010±0,001

0,17±0,02

˂0,003

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Арнаутито, област Ст.Загора

0,10±0,01

0,73±0,07

0,0035±0,0004

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Трънково, област Ст.Загора

0,10±0,01

0,84±0,08

0,0038±0,0004

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Ракитница, област Ст.Загора

0,041±0,004

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Свирково, област Хасково

0,70±0,07

0,48±0,05

0,042±0,004

Не може да се определи

19.08.2019

24.07.2019

ЗВ Бориславци, област Хасково

0,40±0,04

0,15±0,01

0,012±0,001

Не може да се определи

19.08.2019

30.07.2019

с.Кандилка, област Кърджали

0,098±0,009

0,29±0,03

˂0,003

˂0,1

21.08.2019

30.07.2019

с.Звънарка, област Кърджали

0,10±0,01

0,14±0,01

0,0039±0,0004

˂0,1

21.08.2019

30.07.2019

с.Лимец, област Кърджали

0,098±0,009

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

21.08.2019

05.08.2019

ЗВ Правище, област Пловдив

0,10±0,01

0,38±0,04

0,0036±0,0004

˂0,1

28.08.2019

05.08.2019

ЗВ Войсил, област Пловдив

0,10±0,01

1,0±0,1

0,0039±0,0004

˂0,1

28.08.2019

05.08.2019

ЗВ Найден Герово, област Пловдив

0,10±0,01

0,82±0,08

0,0042±0,0004

˂0,1

28.08.2019

05.08.2019

ЗВ Царацово, област Пловдив

0,096±0,009

1,0±0,1

0,0038±0,0004

˂0,1

28.08.2019

07.08.2019

ЗВ Лъки, област Пловдив

0,058±0,006

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

28.08.2019

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.