РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от чешми на потребители

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 01.05.2019г. – 31.05.2019г.

 

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

09.04.2019

ЗВ Голямо Белово, област Пазарджик

0,060±0,006

0,089±0,009

˂0,003

˂0,1

09.05.2019

09.04.2019

ЗВ Абланица, област Пазарджик

0,10±0,01

0,080±0,008

0,0035±0,0004

˂0,1

09.05.2019

09.04.2019

ЗВ Бирково, област Пазарджик

0,18±0,02

0,092±0,009

0,0070±0,0007

Не може да се определи

09.05.2019

09.04.2019

ЗВ Дорково, област Пазарджик

0,024±0,002

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

09.05.2019

12.04.2019

ЗВ Смолянски езеря, област Смолян

0,048±0,005

0,023±0,002

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

12.04.2019

ЗВ Бралото, област Смолян

0,020±0,002

0,0069±0,0007

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

12.04.2019

ЗВ Девин,област Смолян

0,031±0,003

0,023±0,002

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

12.04.2019

ЗВ Кожари, област Смолян

0,066±0,006

0,13±0,01

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

12.04.2019

ЗВ Чала, област Смолян

0,023±0,002

0,010±0,001

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

12.04.2019

ЗВ Малка Арда, област Смолян

0,030±0,003

0,014±0,001

˂0,003

˂0,1

14.05.2019

22.04.2019

ЗВ Аврен, област Кърджали

0,050±0,005

0,89±0,09

˂0,003

˂0,1

21.05.2019

22.04.2019

ЗВ Голям Девесил, област Кърджали

0,060±0,006

0,47±0,05

˂0,003

˂0,1

21.05.2019

22.04.2019

ЗВ Голямо Каменяне, област Кърджали

0,021±0,002

0,90±0,09

˂0,003

˂0,1

21.05.2019

22.04.2019

ЗВ Малко Каменяне, област Кърджали

0,076±0,008

0,44±0,04

˂0,003

˂0,1

21.05.2019

22.04.2019

ЗВ Черничево, област Кърджали

0,021±0,002

0,056±0,006

˂0,003

˂0,1

21.05.2019

24.04.2019

ЗВ Хан Аспарухово, област Стара Загора

0,041±0,004

0,71±0,07

˂0,003

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Медово, област Ст.Загора

0,081±0,008

0,39±0,04

0,0032±0,0003

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Найденово, област Стара Загора

0,066±0,007

0,97±0,09

˂0,003

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Православен, област Стара Загора

0,10±0,01

0,30±0,03

0,0038±0,0004

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Славяново, област Стара Загора

0,10±0,01

0,29±0,03

0,0030±0,0003

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Съединение, област Стара Загора

0,060±0,006

0,81±0,08

˂0,003

˂0,1

28.05.2019

24.04.2019

ЗВ Братя Даскалови, област Стара Загора

0,035±0,004

1,0±0,1

˂0,003

˂0,1

28.05.2019

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.