РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от чешми на потребители

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 01.02.2019г. – 28.02.2019г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

15.01.2019

ЗВ Сестримо, област Пазарджик

0,028±0,003

0,041±0,004

˂0,003

˂0,1

12.02.2019

15.01.2019

ЗВ Памидово, област Пазарджик

0,10±0,01

0,12±0,01

0,0035±0,0004

˂0,1

12.02.2019

15.01.2019

ЗВ Динката, област Пазарджик

0,074±0,007

0,52±0,05

0,0030±0,0003

˂0,1

12.02.2019

15.01.2019

ЗВ Момина клисура, област Пазарджик

0,10±0,01

0,34±0,03

0,0038±0,0004

˂0,1

12.02.2019

16.01.2019

ЗВ Устина, област Пловдив

0,044±0,004

0,036±0,004

˂0,003

˂0,1

13.02.2019

16.01.2019

ЗВ Перущица, област Пловдив

0,065±0,007

0,35±0,04

˂0,003

˂0,1

13.02.2019

16.01.2019

ЗВ Брестовица, област Пловдив

0,059±0,006

0,90±0,09

˂0,003

˂0,1

13.02.2019

16.01.2019

ЗВ Кадиево, област Пловдив

0,037±0,004

0,078±0,008

˂0,003

˂0,1

13.02.2019

16.01.2019

ЗВ Злати трап, област Пловдив

0,10±0,01

0,74±0,07

0,0039±0,0004

˂0,1

13.02.2019

17.01.2019

ЗВ Славеево, област Хасково

0,10±0,01

0,40±0,04

0,0040±0,0004

˂0,1

12.02.2019

17.01.2019

ЗВ Долно поле, област Хасково

0,053±0,005

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

12.02.2019

25.01.2019

ЗВ Светлина, област Хасково

1,94±0,19

1,18±0,12

0,057±0,007

не може да се определи

27.02.2019

25.01.2019

ЗВ Сталево, област Хасково

0,67±0,07

1,16±0,12

0,027±0,004

не може да се определи

27.02.2019

25.01.2019

ЗВ Върбица, област Хасково

0,96±0,09

0,68±0,07

0,035±0,004

не може да се определи

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Гъбарево-Търничене, област Стара Загора

0,016±0,002

0,014±0,001

˂0,003

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Сахране, област Стара Загора

0,029±0,003

0,024±0,001

˂0,003

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Самуилово, област Стара Загора

0,083±0,008

0,13±0,01

0,0032±0,0003

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Еленино, област Стара Загора

0,10±0,01

0,039±0,004

0,0037±0,0004

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Християново, област Стара Загора

0,061±0,006

0,072±0,007

˂0,003

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Долно Ново село, област Стара Загора

0,042±0,004

0,098±0,009

˂0,003

˂0,1

27.02.2019

29.01.2019

ЗВ Малко Дряново, област Стара Загора

0,099±0,009

0,19±0,02

0,0039±0,0004

˂0,1

27.02.2019

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели