РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, през периода 01.09.2019 г. – 30.09.2019 г.

 

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

21.08.2019

с. Скобелево,Хижа Върховръх област Пловдив

0,061±0,006

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

17.09.2019

21.08.2019

с. Скобелево, Хотел Родопи, местност, Върховръх, област Пловдив

0,050±0,005

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

17.09.2019

21.08.2019

с. Скобелево,местност Върховръх- Заведение за обществено хранене, област Пловдив

0,022±0,002

0,21±0,02

˂0,003

˂0,1

17.09.2019

02.09.2019

гр .Карлово, област Пловдив

0,036±0,004

0,069±0,007

˂0,003

˂0,1

25.09.2019

02.09.2019

с.Певците, област Пловдив

0,046±0,005

0,25±0,03

˂0,003

˂0,1

25.09.2019

02.09.2019

с.Московец, област Пловдив

0,076±0,008

0,38±0,04

˂0,003

˂0,1

25.09.2019

02.09.2019

с.Богдан, област Пловдив

0,049±0,005

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

25.09.2019

11.09.2019

с.Искра, област Пловдив

0,10±0,01

0,66±0,07

0,0044±0,0005

˂0,1

25.09.2019

 

Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели