РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОБЛ. ПЛОВДИВ КЪМ 09.08.2017 Г.

РЕЗУЛТАТИ НА НЦРРЗ

Предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за село Брягово, община Първомай, област Пловдив, водата от водопроводната мрежа е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки е уведомен кмета  на населеното  място.

Към дата 09.08.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай,  село Караджалово и село Брягово, община Първомай, водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна поради стойности по показател естествен уран над нормативно определените. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.