ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ - СТРАНИЦА 3

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

№ по ред

Входящ № / дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

179

ДН-192/11.09.2020 г.

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Аглая Кимонова Тодорова

Главен инспектор

180

ДН-194/05.10.2020 г.

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

Даяна Славеева Маджарова

Инспектор

181 ДН-197/30.10.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Ники Ваганова Агачян Старши експерт
182 ДН-199/30.10.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Добрина Симеонова Стоянова Старши експерт
183 ДН - 200/03.12.2020 г. чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Стоянка Димитрова Параскова Главен специалист