ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗ 2020 г. ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР* НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**

по

ред

Входящ № / дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия Длъжност Файл
1 ДН-1/24.01.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Ники Ваганова Агачян Главен специалист  
2 ДН-3/04.02.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Хурие Хюсеинова Хрюстемова Главен специалист  
3 ДН-4/28.02.2020 чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна Росица Славчева Аплакова Специалист  

 


         
* - Съгласно § 2, ал. 3  от ДР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Обн. ДВ. Бр.7 от 19 януари 2018 г.
         
** - Данните са публикувани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

 

Длъжност
Длъжност

 

Длъжност

 

чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна
чл.35, ал.1, т.2, част II-встъпителна

 

 

Главен специалист