ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №14 ОТ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ

              Във връзка с промените в Наредба №14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда за установяване на смърт, Ви уведомяваме за следното:    

  1. Съобщенията за смърт се попълват в три екземпляра;
  2. Вторият екземплярот документа се предава в Регионална здравна инспекция  гр. Пловдив в двумесечен срок от издаването му;
  3. При раждане на мъртво дете и смърт на дете в първата седмица от раждането, лекарят установил смъртта, попълва „Свидетелство за перинатална смърт” като приложение към „Съобщение за раждане” – в случаите на мъртвораждане, съответно към „Съобщение за смърт” – в случаите на починало до 168-я час живородено дете. Копие от документа следва да се изпраща в Регионална здравна инспекция  гр. Пловдив;
  4. Промените влизат в сила от датата на обнародване в Държавен вестник –  брой 32 от 02.04.2013 г.