ОПАК. Експерти в действие - февруари 2010 г.


 

РИОКОЗ – Пловдив изпълнява проект "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ - Пловдив" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд , по Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Общата цел на проекта е Повишаване качеството на административното обслужване и оптимизиране на времето за обработка на данни чрез внедряване на интегрирана информационна система от модулни софтуерни приложения и предоставяне на електронни услуги, плащания и информация през интернет.

Успешно приключи Дейност 2 “Анализ на възможностите, изготвяне на техническо задание и цялостна концепция за специализирана интернет базарана софтуерна система с интегрирани модули” по проекта, изразяваща се в разработване на техническо задание за единна интернет базирана информационна система, с контролирани нива на достъп като на служителите от Всички дирекции на РИОКОЗ, така и за външни потребители, осигуряваща:

  1. електронно идентифициране и електронни подписи;
  2. защитени и надеждни двупосочни комуникации;
  3. съхраняване и класифициране на информацията;

Стартирана е Дейност 3 “Разработване, внедряване и период на изпитване на интегрирана софтуерна система. Актуализиране на интернет страницата на РИОКОЗ – Пловдив и привеждане в съответствие с визията и идентичността на държавната администрация. Интегриране към среда за електронни разплащания” по проекта:

Във връзка с информация и публичността на проекта "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ - Пловдив", предстои монтирането на информационна табела, промоцираща настоящия проект и финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България и Европейския социален фонд.

Февруари 2010 г .