ОПАК. Експерти в действие - ноември 2009 г.


РИОКОЗ – Пловдив изпълнява проект "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РИОКОЗ - Пловдив" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд , по Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Общата цел на проекта е Повишаване качеството на административното обслужване и оптимизиране на времето за обработка на данни чрез внедряване на интегрирана информационна система от модулни софтуерни приложения и предоставяне на електронни услуги, плащания и информация през интернет.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Ефикасно и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и интегриране на информационна система за обмен на данни и предлагане на он-лайн услуги – подаване на заявления, обработка на документи и разплащане чрез електронен подпис;

  2. Оптимизиране на дейността на РИОКОЗ чрез модернизиране и ре-инженеринг на административните процеси и услуги и надграждане на съществуващите информационни системи;

  3. Установяване и поддържане на високи критерии за качество на административното обслужване чрез установяване на надеждни механизми за обратна връзка с гражданите и бизнеса;

  4. Предоставяне на облекчени възможности за достъп до административни услуги на уязвими групи от населението през интернет страницата на РИОКОЗ Пловдив;

Очакваните резултати от проекта са:

  1. Интеграция на новата софтуерна система с интернет базиран информационен портал и специализирани модули;

  2. Подобрен контрол, проследимост и намаляване на сроковете за извършване на услугите;

  3. Наличие на нови и разнообразни канали за достъп до информация с възможност гражданите сами да изберат най-удобния за тях способ;

  4. Оптимизирана система за обратна връзка с гражданите и бизнеса;

  5. Централизирана софтуерна система и регулярна актуализация на информацията в съответствие с промените в нормативната уредба;

  6. Подобрени условия за достъп на хора с увреждания, възрастни хора, граждани със специални нужди;

Планираните дейности по проекта за внедряване на специализирани софтуерни приложения, он-лайн услуги и интегрирана информационна система ще доведе до подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост .

Проектът ще допринесе за постигане на модерно управление, свързано с въвеждането на информационни и комуникационни технологии, което ще резултира в оптимизация на работните процеси. Освен това ще се постигне по-добро административно обслужване и организация, спестяване на време и средства на потребителите посредством възможности за попълване на документи и разплащане по електронен път, повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса и не на последно място облекчаване на достъпа на уязвими групи от населението чрез развитието на електронните услуги;

Ноември, 2009 г.