НА ВНИМАНИЕТО НА оБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

СВЕДЕНИЕ
за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика през периода ..................... на 20..... г

Прикрепени файлове: