НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - МАЛАРИЯ

В  България постоянно се регистрират случаи на внесени тропически паразитни заболявания, които създават епидемиологичен риск от възникване или възстановяване на местна трансмисия. В случаите на тропическа малария  е възможен летален изход, при закъсняло и неадекватно лечение. Маларията е трансмисивно протозойно заболяване, представляващо сериозен медицински и социален проблем за редица страни по света.

Засиленият мигрантски поток към България и страните от Европейския съюз през последните години, от страни с разпространена малария, създава риск от възстановяване на местната трансмисия.  През изтеклата 2017 г. в страната са регистрирани 8 случая на вносна малария, с причинители:P.falciparum(6 случая),Р.тalarie  и Р.vivax(по един случай). Всички са възрастни (възрастов диапазон от 20 до 64 г.),  като четирима от заболелите са български граждани,  четири са чужди граждани. Случаи на заболяване са регистрирани на територията на четири области: София (пет случая),  Плевен,  Варна и  Хасково (по един случай).

С настъпването на потенциалния малариен сезон, който в нашата страна е от април до октомври, се повишава рискът за заразяване на специфичните преносители (комарите от род Аnopheles) и възникването на местни случаи на малария.

        Предвид гореизложеното и в изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на СЗО  е необходимо стриктното прилагане на съществуващите нормативни актове по отношение на маларията и другите тропически паразитози (   Наредба № 17/30.07.2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 октомври 2013 г.

за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитози,

   Наредба  № 21/ 18.07.2005 г., обн.ДВ, бр.62/ 29.07.2005 г., изм. ДВ, бр. 52 / 08.07. 2011 г., изм. и доп. ДВ

бр. 56 от 08.07.2014 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести).

      Най-важните противоепидемични мерки се свеждат до :

1.    Да се повиши клинико- епидемиологичната насоченост на медицинските  специалисти към маларията чрез снемане на изчерпателна епидемиологична анамнеза за пребиваване в страни с разпространена малария при всеки пациент с неясно фебрилно състояние, независимо от диагнозата.

2.     Да се насочат към химиопрофилактика съгласно актуализираните препоръки на Световната Здравна Организация, всички лица съобщили, че заминават в страни с разпространена малария.

3.    Общопрактикуващите лекари да осигурят своевременно изследване на  лицата, съобщили че са пристигнали от маларийни райони за недопускане на местно разпространение на тази паразитоза.

4.    Медицинските специалисти, открили болни от малария или съмнителни случаи за малария, веднага да съобщат по телефона и да изпратят бързо известие в РЗИ- Пловдив, Дирекция “НЗБ”, Отдел “МИ”-Паразитология.

5.    Заболелите от малария лица да се хоспитализират незабавно в Инфекциозна клиника към УМБАЛ “Свети Георги”, която е оторизирана за прием и лечение на маларийно болни.

6.      Да се засили клиничната насоченост и за други внасяни тропически паразитози (Висцерална лайшманиоза, Амебиаза) към болни с неясни температурни състояния, стомашно чревни оплаквания и анемия, неподдаващи се на обичайната терапия с антибиотици и химиотерапевтици.