НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

В сила от 01.09.2014 г.

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г.

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните и избираемите учебни часове в училищата.

Чл. 2. Седмичните учебни разписания трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

Чл. 3. (1) Седмичните учебни разписания включват дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.

(2) Учебните предмети в дневното разписание се подреждат в последователност, осигуряваща оптимална работоспособност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети "Изобразително изкуство", "Музика", "Бит и технологии", "Технологии и предприемачество" или "Физическо възпитание и спорт" за учениците в основната степен на образование. В случай че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването на някой от посочените учебни предмети, останалите учебни предмети се разпределят в максимално повече учебни дни.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) В рамките на учебния ден не се допуска изучаването на повече от:

1. два от учебните предмети, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) за основната степен на образование;

2. три от учебните предмети, посочени в чл. 3, ал. 2, т. 3 и/или 4 от Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка за средната степен на образование.

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) (1) Задължителните и избираемите учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от:

1. пет учебни часа за учениците от I до IV клас;

2. шест учебни часа за учениците от V и VI клас;

3. седем учебни часа в един ден от седмицата за учениците от VII клас;

4. седем учебни часа в два дни от седмицата за учениците от VIII до XII клас.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 4 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час, освен в случаите по чл. 9, ал. 6 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.).

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провеждат дейности по самоподготовка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат през целия ден и се съчетават с дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси, задължителните и избираемите учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, включително в училищата по спорт, по изкуства, по култура и средищните и иновативните училища, се осигуряват не по-малко от 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих преди началото на учебните занимания след обяд.

(4) Допуска се ал. 1 и 2 да не се прилагат за средищните училища, които не могат да отговорят на изискванията им, поради спецификата на организацията на целодневното обучение в тях, местоположението им, броят пътуващи ученици от съседни населени места и други специфични обстоятелства.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове.

Чл. 8. (1) Директорът на всяко училище назначава със заповед комисия за изготвянето на седмичните учебни разписания.

(2) В комисията задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет в училището.

(3) Седмичните учебни разписания за всеки учебен срок се утвърждават от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започването му.

Чл. 9. (1) Утвърденото от директора на училището седмично учебно разписание се представя в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) до 10 дни след началото на първия, съответно на втория учебен срок, и до 5 дни след всяка промяна на седмичното учебно разписание, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) Утвърденото със заповед на директора на училището разпределение на учебните часове, различно от утвърденото седмично разписание, в случаите по чл. 12 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование не се представя за оценка от регионалните здравни инспекции.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) В случаите по чл. 6, ал. 4 директорът на средищното училище прилага към утвърденото седмично учебно разписание в началото на всяка учебна година уведомление до РЗИ за причините, поради които не могат да бъдат спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2.

Чл. 10. (1) Регионалната здравна инспекция в срок до 15 дни от представянето на седмично учебно разписание изготвя протокол за оценка на седмичното учебно разписание в три екземпляра по образец съгласно приложението. Първият се предоставя на директора на училището, вторият - на съответния регионален инспекторат по образование, а третият се съхранява в РЗИ.

(2) Седмичните учебни разписания на учебните занятия се оценяват за всяко училище на базата на съответствието им с изискванията на наредбата.

(3) Оценката на седмичните учебни разписания се извършва чрез оценяване на дневните разписания на всяка паралелка.

Чл. 11. (1) Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на наредбата, се заверяват с печат на РЗИ и подпис на оценяващото длъжностно лице.

(2) Заверените седмични учебни разписания заедно с протокола за оценка на седмичното учебно разписание се предоставят на директора на училището.

(3) Седмичните учебни разписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, се изпращат обратно в училището с протокол за оценка на седмичното учебно разписание, в който се посочват несъответствията и препоръките.

(4) Директорите на училищата представят коригираните в съответствие с дадените препоръки седмични учебни разписания в съответната РЗИ до 5 дни от получаването на документите по ал. 3.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.)

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и отменя Наредба № 24 от 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ, бр. 78 от 2006 г.).

§ 4. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от регионалните здравни инспекции.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2017 - 2018 Г.)

 

§ 9. Наредбата влиза в сила от началото на учебната 2017 - 2018 г.

Приложение към чл. 10, ал. 1

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Регионална здравна инспекция гр. ................................................................................................................................................

Утвърдил:

(име и подпис,

директор на РЗИ)

 

ПРОТОКОЛ № ... ... ... .. от ... ... ... ... г.

ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНОТО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

 

Училище ...........................................................................................................................................................................

Адрес .................................................................................................................................................................................

Брой паралелки ..................................................................................................................................................................

Брой ученици в училището .........................................................................................................................................................

 

1. Допуснати са следните нарушения:

1.1. по чл. 3 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.2. по чл. 4 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.3. по чл. 5 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.4. по чл. 6 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

2. Заключение: ..................................................................................................................................................................

(седмичното учебно разписание отговаря или не отговаря на изискванията на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания)

3. Препоръки: ........................................................................................................................................................................

(ако е необходимо) ...............................................................................................................................................................

 

Извършил оценката: ...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(име, длъжност и подпис)