Мониторинг на води от 01.09. 2017г. –07.09. 2017 год.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП

4

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В

3

1.с.Ситово-сулфитредуциращи клостридии

9

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

5

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

4

-

-

-

-

-