К О Н К У Р С

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и  Заповеди    №389 и №390/04.04.2014 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжностите:

1. Главен Инспектор в отдел “ОКМД”, Дирекция “МД"

Изисквания към кандидатите : Минимални :Да притежават образователно-квалификационна степен ” бакалавър“; профедсионален опит - не по-малко от 2 години;  IV младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение.Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “магистър” в професионална област “медицина“, да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, да притежават комуникативна компетентност; да притежават  инициативност и умения за работа в екип.Минимална работна заплата: 360 лв. 

Области на дейност: Организация ,контрол и координация на дейността на Регионална картотека на медицинската експертиза

 2.Младши  експерт  в отдел “Медицински изследвания”, Дирекция “НЗБ"

Изисквания към кандидатите : Минимални:Да притежават образователно -квалификационна степен ” професонален бакалавър по.......”, да притежават V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение . Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър по .....” в професионално направление медицина- медицински лаборант;да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, да притежават комуникативна компетентност; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    360,00 лв.

Области на дейност: Микробиологична диагностика на заразните болести

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, , копие от документи, удостоверяващи проф. опит, копие от документи,  удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  в отдел “ФС” етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1