К О Н К У Р С

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповеди №    292 и 293   / 24.04.2013  година  

  

РЗИ гр. Пловдив

 

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за длъжностите:

1.Главен експерт  в отдел “ЗТЕ”, Дирекция “ОЗ"

Изисквания към кандидатите : Минимални:Да притежават образователно-квалификационна степен ” бакалавър”, да притежава IVмладши ранг, ако е работил по служебно правоотношение и/или не по-малко от 2 г. проф. опит.

Допълнителни изисквания:да притежават образователно квалификационна степен “бакалавър” в професионална област инженер – технолог; строителен инженер ВиК или  електроинженер  , да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип.

 Минимална работна заплата: 350.00 лв. Области на дейност: Провеждане на предварителен здравен контрол, участие в държавна приемателна комисия за обекти от първа и втора категория; разглеждане на постъпилата проектно- сметна документация и изготвяне на здравно заключение.

2.Младши експерт в отдел “РК”, Дирекция “ОЗ"

Изисквания към кандидатите : Минимални :Да притежават образователно-квалификационна степен ” специалист/ професионален бакалавър по........”, да притежава Vмладши ранг, ако е работил по служебно правоотношение .

Допълнителни изисквания:да притежават образователно квалификационна степен “бакалавър” в професионална област Химия, да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, да притежават комуникативна компетентност; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

Минимална работна заплата: 335.00  лв. Области на дейност: Извършване на контрол върху радиционните фактори на жизнената среда.

В срок от 10 дни от публикуване на обяватакандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи проф. опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  в отдел “АД” етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1