КОНКУРС

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №682/27.08.2014

 

РЗИ гр. Пловдив

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност:

 

Главен експерт  в отдел “Медицински изследвания”, Дирекция “НЗБ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални :Да притежават образователно -квалификационна степен ” бакалавър” , професионален опит не по-малко от 2 години   и/ или да притежават IV младши ранг

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “магистър” в професионално направление медицина с призната специалност по  микробиология, да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    360,00 лв. Области на дейност: Лабораторни микробиологични изследвания за осъществяване на надзор на остри заразни болести.

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от диплома за призната специалност; копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи проф. опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  в отдел “ФС” етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1