Конкурс за длъжност: Старши експерт в Дирекция “ПБПЗ"

 

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед №592/02.11.2012 година     

РЗИ гр. Пловдив

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжност:

Старши експерт  в Дирекция “ПБПЗ"

Изисквания към кандидатите: Минимални: Да притежават образователно -квалификационна степен ”бакалавър”, да притежават V младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение и/ или не по-малко от 1 г. проф. опит Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “бакалавър” в професионална област : социология, политология и/ или всички икономически специалности ; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип. Минимална работна заплата:    330,00 лв. Области на дейност: Профилактика на болестите и промоция на здравето

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи проф. опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и  списък с нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –   етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1