ИНФОРМАЦИЯ за епидемичния взрив от вирусен хепатит тип “А” гр.Раковски, ромски квартал

         За периода от 16.08.2016г. с диагноза Вирусен хепатит А в Инфекциозна клиника на УМБАЛ”Св.Георги” гр.Пловдив  са хоспитализирани общо 89лица от гр.Раковски, ромски квартал.

         В организирани колективи: ОУ „Хр.Смирненски“ – 34 сл., ОУ „Хр.Ботев“- 2 сл., ДГ с яслена група „Щастливо детство“ – 1 сл.,ДГ с ЯГ „Иглика“ – 6 сл.

Разпределени по пол, както следва: 

Мъже - 43; Жени - 46

По възрастислучаите се разпределят, както следва:

 

Възр.

гр.

0-1

1-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65+

Вс

Брой заболели

 

20

43

8

 

2

2

2

4

3

3

 

2

 

 

89

Хоспитализирани случаи ВХА по дати  

 

Дата на хоспитализация

Брой хоспитализирани

Брой контактни

 

18.08.

1/27г/

6-дом

 

20.08

1/13г/

8-дом

 

21.08.

1/7г/

4-дом

 

22.08

1/5г/

3-дом

 

25.08.

1/28г/

4-дом

 

30.08

3/7г,7г,3г/

16-дом,20-ОУ-1кл.

 

14.09

2/7г,7г/

7-дом

 

18.09

1/8г/

5-дом,ОУ-3кл-17

 

19.09

2/6г,10/

10-дом, ПГ-21

 

20.09.

2/38г,7г/

9-дом,ОУ-1кл.-19

 

23.09.

1/8г/

Контактен по дом,ОУ 3кл.-22

 

29.09.

3/3г,4г,4г/

9-дом

 

04.10

2/2г,5г/

12-дом,ДГ-23

 

06.10.

1/6г/

4-дом,ОУ-1кл-23

 

11.10

2/5г,5г/

10-дом,ПГ,ДГ-23

 

12.10

                  2/7г,32г/

7-дом,ОУ

 

13.10

3/4г,6г,40г/

12-дом,ПГ

 

16.10

3/6г,7г,7г/

15-дом

 

17.10

6/5г,5г,5г,6г,5г,3г/

21-дом

 

19.10.

4/4г,7г,10г,6г/

9-дом

 

20,21,22.10

7/47г,58г,5г,9г,45г,6г,35г/

17-дом

 

23.10

3/9г,3г,7г/

5-дом

 

24.10

1/46г/

10-църква

 

26.10

1/6г/

4-дом

 

27.10

2/36г,4г/

3

 

30.10

2/24г,3г/

5

 

31.10

1/4г/

-

 

1.11

3/3г,2г,5г/

8

 

2.11

1/4г/

3

 

3,4,5.11

         4/4г,9г,21г,7г/

12

 

7.11

1/2г/

4

 

8.11

1/7г/

4

 

9.11

5/4,8,6,5,6,/

18

 

10,11,12.11

1/5г/

4

 

14.11

5/30,12,10,43,6/

2

 

15.11

4/4,59,38,4/

14-дом

 

17,18,19.11

2/12г,5г/

7-дом

 

20.11

1/13г/

-

 

21.11

2/40г,14г/

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки хоспитализиран в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св.Георги“- гр.Пловдив случаи с Диагноза Вирусен хепатит се проучва своевременно от служителите на РЗИ Пловдив, отдел „Противоепидемичин контрол”. Незабавно  се уведомяват ОПЛ и организираните колективи/детски градини и училища/ за активно наблюдение и изследване на контактните.

Голяма част от заболелите са открити активно.

Служители на отдел ПЕК извършват многократни проверки в училищата и детските градини. Оказва се методична помощ по отношение на сутришния филтър и дезифекционния режим.

Връчени са писма и предписания на Кметовете на общината и населените места,ОПЛ, Директорите на училища и детски градини /№ 6202/09.08.2017г; № 7697/11.10.2017г.; № 174/08.11.2017г.; № 175/08.11.2017г; № 176/08.11.2017г; № 177/08.11.2017г.; № 178/08.11.2017г.; № 179/16.11.2017г и № 180/16.11.2017г./  за вземане на мерки по компетентност, а именно:

1.Да се осигурят достатъчен брой контейнери за смет и своевременно извозване на сметта.

2.При всяко извозване на сметта да се извършва дезинфекция на съдовете за събиране на отпадъци.

3.Да се отстранят нерегламентирано депонираните отпадъци в рамките на квартала и в непосредствена близост до него.

4.Да се осъществи засилен контрол за наличието на нерегламентирани обекти за търговия с хранителни продукти и обществено хранене. Нерегистрираните обекти да преустановят своята дейност.

5.Да се извършват учестени  дезинфекционни и дератизационни мероприятия във всички хранителни обекти.

6.Обособените места за физиологични нужди на обществените заведения и сгради да подлежат на редовна дезинфекция с подходящи препарати.

7.Да се осигурят необходимите количества дез.препарати за извършване както на дезинфекция в констатираните огнища на вирусен хепатит, така и на текуща дезинфекция.

8.Да се извършва засилен контрол върху качеството на ползваната за питейни нужди вода.

9.Да се отстраняват своевременно възникналите повреди във В и К инсталацията и да се контролира качеството на водата след ремонтни дейности

10.Да се изготвят и разпространят промотивни материали сред населението относно началните симптоми на заболяването, своевременно посещение при личен лекар, начините на предпазване от заболяване и спазване на личната хигиена, необходимостта от миене на ръцете преди всяко хранене и след ползване на тоалетна.

11.Провеждане на ежедневен ефективен филтър в детските заведения с оглед недопускане посещението им от болни деца.

12.Стриктно спазване на противоепидемичния и дезинфекционен режим в детските заведения. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни препарати.

13.Домакинствата да ползват плътно затворени полиетиленови чували за събиране на сметта.

14.Да се поддържа постоянна връзка с РЗИ Пловдив за оказване на съдействие и конкретни методически указания и препоръки за ограничаване разпространението на болестта.

От началото на 2017г в РЗИ Пловдив са регистрирани 568 случая на вирусен хепатит „А” за Пловдивска област.

 

Проведена среща в Община Раковски

На 23.11.2017 г в Община Раковски се проведе среща с граждани на града. Присъстваха кмета на Община Раковски, Представител на РИО Пловдив, Представител на РЗИ Пловдив, Представител на ОПЛ,  както и Представител на ОДБХ гр.Пловдив.

Тема на срещата бе регистрираните 89 случая с диагноза вирусен хепатит «А» от гр.Раковски. Отговори се на всички въпроси от страна на гражданите по компетентност от съответните институции.

Взеха се следните решения:

Продължава дезинфекцията в ромската махала. Общината се ангажира да закупи дезинфектанти, които да се раздадат на ромските семейства, с цел дезинфекция в дома.

Сметосъбирането продължава в кратност, зависеща от количеството генериран отпадък.

Незаконните сметища подлежат на елиминиране.

Предписаните от РЗИ Пловдив мерки в училищата и детските градини продължават.

Наблюдение и изследване на контактните от ОПЛ продължава.

Община Раковски ще раздаде на ромската общност здравно-просветни материали изготвени от РЗИ.

Тъй като на проведената среща нямаше представители на ромския етнос, предстои среща с родителите в ромската махала.