Изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза от 11.06.2019 г.

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

Съгласно Постановление на Министерски съвет № 139 от 06.06.2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, което влиза в сила от 11.06.2019 г. /обнародвано в ДВ бр. 46 от 11.06.2019 г./, 

лицата, които са освидетелствани/преосвидетелствани в периода от 03.08.2018 г. – 11.06.2019 г. имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване без придружаващи медицински документи в едномесечен срок от влизане в сила на постановлението - до 11.07.2019 г.