ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - провеждане на популационен скрининг на онкологични заболявания

Предстои провеждане на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на проект BG051P0001-5.3.02-001-C0001 "СПРИ и се прегледай", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд, съответните медицински стандарти иразработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво (дейност по т. 2.1.3., 2.2.3., 2.3.3., раздел III от работна програма на НППХНБ).

Алгоритъмът на скрининга на раковите заболявания, описан в Препоръката на Съвета на ЕС от 2003 година, предвижда поддържане на централизирани база данни за целите на селекция на целеви групи и изготвяне на аналитични и статистически справки.

 Лечебнитезаведениямогатда кандидатстватза участие в извършване на скринингови изследвания на рак на гърдата (преглед и мамография), рак на шийката на матката (гинекологичен преглед и цитологично изследване) и на рак на дебелото черво и ректума (анализ за скрита кръв в изпражненията за рак на дебелото черво)след сключване на договор по образец.

Условията, на които следва да отговарят лечебните заведения не надвишават изискванията на НЗОК за сключване на договор.

Стойностите, по които ще бъдат разплащани скрининговите изследвания не надвишават стойностите по които НЗОК разплаща съответните изследвания и прегледи.

Лечебното заведение, желаещо да бъде изпълнител на посочените скринингови изследвания трябва да разполага с договор със структури по клинична патология, клинична лаборатория и образна диагностика за извършване на рак на шийката на матката, рак на дебелото черво и ректума и рак на гърдата. Лечебното заведение следва да изрази и писмено съгласие за извършване на скринингови прегледи по цени договорени с Националния рамков договор.

Следва да се има предвид, че работата по програмата ще се извършва при строго спазване на Закона за защита на личните данни, Закона за лечебните заведения и друга релевантна законова и подзаконова нормативна уредба.

Срокът за заявяване на писмено съгласие до РЗИ е 16.11.2015 г. /включително/.