Вода и здраве

ВОДА И ЗДРАВЕ

Водата е един от най-съществените природни компоненти, нейната значимост идва от голямата и потребност. Тя осигурява транспорта на източници на енергия, ензими, хормони, биологично активни вещества, но също и елиминирането от организма на токсични крайни продукти на обмяната.

Човешкото тяло съдържа около 70-75 % вода. За да бъде постоянен обемът на телесните течности, необходимо е да има баланс между приема и загубата на вода от организма. Този  баланс ще е на лице, тогава когато приеманата вода е между 2 и 2,5 литра за 24 ч.

Водата има значение и за заболеваемостта на населението. Това е свързано със замърсяването на питейната вода, което може да бъде от микробиологични и химични агенти. Отклоненията в микробиологичните  качества на питейните води могат да бъдат причина за възникването на  редица инфекциозни и паразитни заболявания преносими с питейната вода:

 1. Вирусен хепатит тип А;
 2. Шигелоза;
 3. Коремен тиф и паратиф;
 4. Холера;
 5. Чума;
 6. Полиомиелит;
 7. Ку-треска;
 8. Бруцелоза;
 9. Амебна дизентерия и др.

Източници на микробиологично замърсяване на питейните води могат да бъдат: фекално-битови, селскостопански отпадъчни води (от животновъдни ферми и кланици), кожарски производства, болнични заведения и др.

Отклоненията в химичния състав на питейната вода могат да бъдат причина за развитието и разпространението на някои хронични и остри незаразни заболявания:

 1. Биогеохимични ендемични заболявания, свързани с ниско или високо съдържание на определени микроелементи във водата на строго определен географски район;
 2. Заболявания свързани със съдържанието на минерални вещества в питейната вода: артериална хипертония при високо съдържание на натрий и хлориди; сърдечно-съдови заболявания при ниска твърдост на водата; бъбречно-каменна болест и жлъчно-каменна болест при висока твърдост на водата.

Болестни състояния:

 1. Свързани със съдържанието на токсични и радиоактивни вещества в концентрации опасни за човека (олово, живак, арсен, повърхностно активни вещества от перилни препарати, пестициди, минерални торове и др.).
 2. Кърмаческа водно-нитратна метхемоглобинемия при едновременно присъствие на наднормени концентрации на нитрати, нитрити.
 3. Заразна заболеваемост свързана с лоши микробиологични показатели на питейната вода.
 4. Остро и хронично отравяне с тежки метали.
 5. Злокачествени новообразувания при продължителен прием на вода, замърсена с химически елементи, с доказан канцерогенен ефект (никел, хром, арсен, берилий, кадмий).

Препоръки за  предотвратяванена  замърсяването   на  водата  отводопроводната мрежа:

 1. Обеззаразяване на питейната вода от водоизточника;
 2. Да не се използват нерегламентирани водоизточници за питейни нужди.
 3. Непрофесионалната подмяна на елементи или ремонт на водопроводната мрежа води до висок риск от замърсяване на питейната вода;
 4. Контрол от съответните компетентни органи върху качеството на водата;
 5. Правилна експлоатация на водопроводната мрежа;

Ползването на водата с гарантирана безопасност е от голямо значение за здравето на човека.