Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

16/01/2017 - 12:31
На основание чл.10 а  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №45/12.01.2017 г. и Заповед №№46/12.01.2017 г.   РЗИ гр. Пловдив   О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1. Младши експерт  в...
16/01/2017 - 12:36
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   44/12.01.2017 г. и Заповед №50/12.01.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1.Главен инспектор в отдел “ПБПЗ и...
09/01/2017 - 13:23
         За периода от 02.01.2017 г. до 08.01.2017 г. са регистрирани 421 случая, заболяемост 123,50 %000   срещу 503 случая, заболяемост 147,55 %000.  Най висока е заболяемостта  във възрастовите групи...
19/12/2016 - 09:45
Във връзка  с дейностите по Националната програма за превенция на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 г. и Наредба №1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и информация за медицинската дейност на...
01/12/2016 - 16:59
  Мотото на кампанията през 2016 г. е: „Hands-up for HIV prevention“ („Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“) и тя ще бъде фокусирана върху превенцията на ХИВ, употребата на презервативи, изследването и антиретровирусно л...
10/11/2016 - 09:37
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Реше...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.