Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

12/08/2019 - 09:56
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-553/09.08.2019 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Главен инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ...
25/07/2019 - 10:52
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с писмо изх. №03-08-708/17.07.2019 г. от Министерство на здравеопазването, относно извършени проверки и наблюдение за предоставянето на административни услуги по метода „таен клиент“, Ви уведомяваме, че са...
19/07/2019 - 12:21
Към дата 17.07.2019 год. в следните населени места от Пловдивска област: село Брягово, село Бяла река, село Караджалово и село Пъдарско питейната вода от централното водоснабдяване е забранена за питейни цели и приготвяне на храна поради установено...
11/07/2019 - 09:53
На основание чл.10 а., във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №  РД-01-515/10.07.2019 г.       РЗИ гр. Пловдив   О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжн...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.