Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

14/01/2019 - 17:28
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...
05/12/2018 - 12:09
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...
22/11/2018 - 10:34
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед   №  РД-01-852/08.11.2018 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Главен инспектор в отдел “ОКМД”, Дирекция...
22/11/2018 - 10:50
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №  РД-01-851/08.11.2018 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: 1.Инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ"...
05/11/2018 - 12:19
Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол      през пе...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.