Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

24/04/2017 - 14:26
   Прикрепените здравно информационни материали са насочени към подобряване на храненето, ограничаване на тютюнопушенето, превенция на хипертонията и влиянието на солта върху здравето на човека.     Допълнителна информаци...
24/04/2017 - 15:19
За периода 17.03 –24.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 65 случая /от бройката сме приспаднали 8 случая - серологично отрицателни/. До момента лабораторно потвърдените случаи са 37. Разпределението по населении места е както с...
21/04/2017 - 14:41
Детска градина "8-ми Март" - Филиал гр. Пловдив бул. "Н. Вапцаров" № 80   Най-вероятно се касае за хранителна интоксикация сред 9 деца на възраст 4-6 г. от ДГ "8-ми Март" гр. Пловдив, които на 20.04.2017 г. са...
19/04/2017 - 14:07
За периода 17.03 –18.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 61 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за останалите чакаме резултат. Разпределението...
19/04/2017 - 15:09
За периода 17.03 –19.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 64 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 4 с променена диагноза, за останалите чакаме резултат. Разпределението по населе...
13/04/2017 - 15:34
За периода 17.03 –13.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 53случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за останалите чакаме резултат. Разпределение...
10/04/2017 - 17:13
За периода 17.03 –10.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 42 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 21,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и за 18 чакаме резултат Разпределението по на...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.