Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

24/10/2016 - 15:16
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   796/14.10.2016 г. и Заповед №797/17.10.2016 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1.Инспектор в отдел “ПБПЗ и ЗТЕ...
21/10/2016 - 16:02
14/10/2016 - 16:19
Семинарно обучение на тема: „Популяризиране на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 г. в Р. България за подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на п...
21/09/2016 - 11:07
Стартира провеждането на Националната програма „Спри и се прегледай”, в която на случаен принцип са избрани лица от различни възрастови групи от гр. Пловдив и района. Ще бъдат изпратени покани за изследване на три вида онкологични забол...
19/09/2016 - 11:33
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №  712/12.09.16 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжност: 1.Младши експерт в отдел “ПБПЗ и ЗТЕ”, Дирекция “ОЗ"...
15/09/2016 - 11:19
ДО УПРАВИТЕЛЯ / ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА…………………………………………………………… ГР……...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.