Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

20/09/2017 - 09:06
           На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-717/19.09.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: 1. Младши експерт в...
18/09/2017 - 09:32
           На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и  Заповед  №   РД02-705/14.09.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: 1.Инспектор в...
18/09/2017 - 10:04
           На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-704/14.09.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: 1. Главен експерт в...
05/09/2017 - 14:09
График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за първи срок на учебната 2017 / 2018г. в РЗИ – Пловдив   12.09.2017 г. – Р - н Централен, гр. Пловдив 13.09.2017 г. – Р - н...
05/09/2017 - 14:12
НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ В сила от 01.09.2014 г. Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Апри...
01/09/2017 - 15:37
                       С П Р А В К А   за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за                   ...
02/08/2017 - 09:17
                          С П Р А В К А за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за                    ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.