Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

23/11/2017 - 17:28
ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕНИЯ ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Предстои провеждане на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на...
06/11/2017 - 15:54
  1. Населените места с режимно водоснабдяване –няма. 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –29 броя. 3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от цент...
06/11/2017 - 13:17
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-797/01.11.2017 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Младши  експерт  в отдел “Медицински изследвания...
31/10/2017 - 11:50
НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬО...
12/10/2017 - 12:40
         Асоциация   "Жени без остеопороза"                РЗИ - Пловдив   Информационна кампания ЗАПАЗЕТЕ КОСТИТЕ СИ – ЗАЩИТЕТЕ ВАШЕТО БЪДЕЩ...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.