Регионална здравна инспекция град Пловдив

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. ВАЖНО!

 

16.07.2020 г. - Заповед № РД-01-347/16.07.2020 г. на директора на РЗИ - Пловдив за отмяна на издадените предписания за подставените под карантина в периода 02 - 15.07.2020 г., на основание чл. 9, т.1 от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции, чл.61, ал.2, ал.10, чл.63 ал.4, ал.5 от Закона за здравето, чл.73 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с Решение № 482 на Министерски съвет от 15.07.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на МС от 12.06.2020 г. и Решение №418 на МС от 25.06.2020 г. и във връзка с т.13, раздел I на Заповед № РД-01-405/15.07.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.